PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 7. jula 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO POVERLJIVOM I EX PARTE ZAHTEVU OPTUŽBE ZA ODREĐIVANJE ZAŠTITNIH MERA NA SUĐENJU ZA SVEDOKA B-083


Tužilaštvo
g. Geoffrey Nice

Optuženi
Slobodan Milošević

Amicus curiae
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO Poverljivom i ex parte zahtevu optužbe za određivanje zaštitnih mera na suđenju za svedoka B-083 (u daljem tekstu: Zahtev), koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 2. jula 2003. i u kojem traži odobrenje da pozove svedoka uz zaštitne mere,

IMAJUĆI U VIDU da su tražene zaštitne mere kako bi se pozvao svedok B-083, kao što je navedeno u Zahtevu, razumne te da treba da se odobre,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da je u interesu pravde da se optužbi odobri da pozove svedoka označenog kao B-083,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika o postupku i dokazima,

OVIM NALAŽE sledeće:

  1. svedok B-083 će svedočiti uz izobličenje slike i trajno korišćenje pseudonima;

  2. javnost i sredstva javnog informisanja ne smeju da fotografišu, snimaju video kamerom ili crtaju zaštićenog svedoka dok se nalazi u prostorijama ovog Međunarodnog suda;

  3. svi pretresi na kojima će raspravljati o zaštitnim merama za zaštićenog svedoka biće održani na zatvorenim sednicama, a biće obelodanjeni javnosti i sredstvima javnog informisanja tek nakon što ih optužba pregleda, uz konsultacije sa Službom za žrtve i svedoke;

  4. po završetku postupka sav materijal u vezi sa zaštićenim svedokom biće vraćen Sekretarijatu suda;

  5. sve odredbe ove odluke odnose se podjednako i na amici curiae;

  6. ime i drugi podaci koji ukazuju na identitet zaštićenog svedoka, uključujući mesto boravka svedoka, neće se obelodanjivati javnosti;

  7. ime, adresa, mesto boravka i druge informacije koje ukazuju na identitet zaštićenog svedoka biće zapečaćene i neće se uvrštavati ni u jedan javni spis Međunarodnog suda;

  8. u onoj meri u kojoj su ime, adresa, mesto boravka i drugi podaci koji ukazuju na identitet zaštićenog svedoka sadržani u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, ti podaci će se iz tih dokumenata izbrisati; i

  9. dokumenti Međunarodnog suda koji ukazuju na identitet zaštićenog svedoka neće se obelodanjivati javnosti ni sredstvima javnog informisanja.

Za svrhu ove odluke pod pojmom “javnost” podrazumevaju se sva lica, vlade, organizacije, pravna lica, klijenti, udruženja i grupe, s izuzetkom sudija ovog Međunarodnog suda, službenika Sekretarijata, Tužilaštva, optuženog i amici curiae. Pojam “javnost” takođe bez ograničenja uključuje i porodicu, prijatelje i saradnike optuženog; optužene i branioce iz drugih predmeta ili postupaka pred ovim Međunarodnim sudom; sredstva javnog informisanja; i novinare.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući
   
Dana 7. jula 2003.  
U Hagu,  
Holandija  

[pečat Međunarodnog suda]