PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 8. jula 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO POVERLJIVOM ZAHTEVU OPTUŽBE ZA IZMENU ZAŠTITNIH MERA NA OSNOVU PRAVILA 75(G)


Tužilaštvo
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome

Optuženi
g. Slobodan Milošević

Amicus curiae
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO Poverljivom zahtevu optužbe za izmenu zaštitnih mera na osnovu pravila 75(G) (u daljem tekstu: Zahtev) koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 27. juna 2003. i u kojem traži izmene zaštitnih mera koje su naložene u predmetima Krnojelac[1] i Kunarac[2] (u daljem tekstu: prvobitni postupak) za devet svedoka (u daljem tekstu: zaštićeni svedoci), čiji će iskazi iz navedenih predmeta na osnovu pravila 92 bis (D) biti prihvaćeni u predmetu Milošević[3] (u daljem tekstu: ovaj predmet),

IMAJUĆI U VIDU da, shodno pravilu 75(F)(i) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik), zaštitne mere za zaštićene svedoke u prvobitnim predmetima ostaju na snazi u ovom predmetu,

IMAJUĆI U VIDU da je: (1) Žalbeno veće izreklo presudu u predmetu Kunarac;[4] (2) Žalbeno veće razmotrilo žalbu u predmetu Krnojelac,[5] ali još nije izreklo presudu; te da (3) usled toga, nijedno veće Međunarodnog suda trenutno ne rešava u smislu pravila 75(G)(i) Pravilnika u prvobitnom postupku,

IMAJUĆI U VIDU da su izmene koje se traže u Zahtevu primerene i da ih treba odobriti,

UZIMAJUĆI U OBZIR da zaštitne mere za zaštićene svedoke u prvobitnom postupku za posledicu imaju to da je (1) Pretresno veće sprečeno da javno uvrsti u dokaze u ovom predmetu transkripte iskaza zaštićenih svedoka i dokazne predmete s njima u vezi, odnosno da je (2) optuženom otežano javno unakrsno ispitivanje zaštićenih svedoka,[6]

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika,

OVIM NALAŽE kako sledi:

 1. zaštitne mere koje su 26. oktobra 2000, 12. februara 2001. i 27. februara 2001. određene tokom postupka u predmetu Krnojelac za svedoke FWS 104, FWS 111, FWS 33, FWS 71, FWS 109, FWS 69 i FWS 54, sa izmenama iz Naloga od 26. aprila 2002, DALJE se PREINAČUJU kako bi se u ovom predmetu omogućilo sledeće:

  1. javno ukazivanje na činjenicu da su navedeni svedoci svedočili u predmetu Krnojelac,

  2. javno prihvatanje transkripta svedočenja na otvorenim sednicama u predmetu Krnojelac, redigovanih tamo gde je to neophodno, i ukazivanje na njih, te

  3. javno prihvatanje dokaznih predmeta koji su javno ponuđeni ili korišćeni tokom svedočenja na suđenju u predmetu Krnojelac;

 2. zaštitne mere koje su 26. oktobra 2000, 12. februara 2001. i 27. februara 2001. određene tokom postupka u predmetu Krnojelac za svedoke FWS 104, FWS 111, FWS 33, FWS 71, FWS 109, FWS 69 i FWS 54, sa izmenama iz Naloga od 26. aprila 2002, DALJE se PREINAČUJU kako bi se u ovom predmetu omogućilo korišćenje i pominjanje sledećeg:

  1. pseudonima iz predmeta Krnojelac tokom svedočenja navedenih ili drugih svedoga u ovom predmetu,

  2. pseudonima iz predmeta Krnojelac u dokaznim predmetima koji budu prihvaćeni ili korišćeni u ovom predmetu od strane navedenih ili drugih svedoka, te

  3. pseudonima iz predmeta Krnojelac u svim drugim postupcima pred Međunarodnim sudom ili u raspravama između strana u postupku, amici curiae i pravnih saradnika optuženog;

 3. zaštitne mere koje su 5. oktobra 1998. i 21. marta 2000. određene tokom postupka u predmetu Kunarac za svedoke FWS 33, FWS 75 i FWS 87, sa izmenama iz Naloga od 4. juna 2002. i 29. jula 2002, DALJE se PREINAČUJU kako bi se u ovom predmetu omogućilo sledeće:

  1. javno ukazivanje na činjenicu da su ovi svedoci svedočili u predmetu Kunarac;

  2. javno prihvatanje ili korišćenje transkripta svedočenja sa otvorenih sednica u predmetu Kunarac, redigovanih tamo gde je to neophodno,

  3. javno prihvatanje dokaznih predmeta koji su prihvaćeni ili korišćeni tokom svedočenja na suđenju u predmetu Kunarac i ukazivanje na njih; te

 4. zaštitne mere koje su 5. oktobra 1998. i 21. marta 2000. određene tokom postupka u predmetu Kunarac za svedoke FWS 33, FWS 75, FWS 87, sa izmenama iz Naloga od 4. juna 2002. i 29. jula 2000, DALJE se PREINAČUJU kako bi se u ovom predmetu omogućilo pominjanje i korišćenje sledećeg:

  1. pseudonima iz predmeta Kunarac tokom svedočenja navedenih ili drugih svedoka u ovom predmetu,

  2. pseudonima iz predmeta Kunarac u dokaznim predmetima koji budu prihvaćeni ili korišćeni u ovom predmetu od strane navedenih ili drugih svedoka, te

  3. pseudonima iz predmeta Kunarac u svim drugim postupcima pred Međunarodnim sudom ili u raspravama između strana u postupku, amici curiae i pravnih saradnika optuženog;

 5. sve odredbe ove Odluke primenjivaće se jednako na amici curiae i na pravne saradnike optuženog.

Za svrhu ove odluke pod pojmom “javnost” podrazumevaju se sva lica, vlade, organizacije, pravna lica, klijenti, udruženja i grupe, s izuzetkom sudija ovog Međunarodnog suda, službenika Sekretarijata, tužioca, optuženog i amici curiae. Pojam “javnost” takođe bez ograničenja uključuje i porodicu, prijatelje i saradnike optuženog; optužene i branioce iz drugih predmeta ili postupaka pred ovim Međunarodnim sudom; medije; i novinare.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra engleski tekst.

 

/potpis na originalu/

 

Richard May,

 

predsedavajući

   

Dana 8. jula 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

 

[pečat Međunarodnog suda][1] Tužilac protiv Milorada Krnojelca, predmet br. IT-97-25-T; Tužilac protiv Milorada Krnojelca, predmet br. IT-97-25-A.

[2] Tužilac protiv Dragoljuba Kunarca, Radomira Kovača i Zorana Vukovića, predmet br. IT-96-23-T & IT-96-23/1-T; Tužilac protiv Dragoljuba Kunarca, Radomira Kovača i Zorana Vukovića, predmet br. IT-96-23 & IT-96-23/1-A.

[3] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-T.

[4] Tužilac protiv Dragoljuba Kunarca, Radomira Kovača i Zorana Vukovića, predmet br. IT-96-23 & IT-96-23/1-A, "Presuda", 12. jun 2002.

[5] Tužilac protiv Milorada Krnojelca, predmet br. IT-97-25-A.

[6] Zahtev, par. 10, 15.