PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 8. jula 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO TREĆEM ZBIRNOM ZAHTEVU OPTUŽBE ZA DOZVOLU DA SE IZMENI SPISAK SVEDOKA I ZAHTEVU ZA ZAŠTITNE MERE ZA SVEDOKE KOJI SU OSETLJIV IZVOR INFORMACIJA


Tužilaštvo
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi
Slobodan Milošević

Amicus curiae
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO delimično poverljivom i ex parte "Trećem zbirnom zahtevu optužbe za dozvolu da se izmeni spisak svedoka i zahtevu za zaštitne mere za svedoke koji su osetljiv izvor informacija" (u daljem tekstu: Zahtev), koji je 23. juna 2003. podnelo Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba),

IMAJUĆI U VIDU delimično poverljivu i ex parte "Dopunu uz treći zbirni zahtev za dozvolu da se izmeni spisak svedoka i zahtev za zaštitne mere za svedoke koji su osetljiv izvor informacija", koji je optužba podnela 25. juna 2003. (u daljem tekstu: Dodatak),

IMAJUĆI U VIDU da se Zahtevom i Dopunom zajedno traži sledeće:

 1. da se na spisak svedoka za deo suđenja koji se odnosi na Hrvatsku i Bosnu doda sedam svedoka, a da se 64 svedoka izbriše sa tog spiska;

 2. za svedoke B-174, B-114 i B-215 (u daljem tekstu, zajedno: tri svedoka), za koje se navodi da imaju izuzetno velike bojazni za svoju bezbednost, zaštitne mere odloženog obelodanjivanja amici curiae, optuženom i imenovanim pravnim saradnicima optuženog,[1]

 3. nakon odgođenog obelodanjivanja, dokumenti i saznanja o njihovom sadržaju (uključujući identitet navedenih svedoka) mogu se obelodaniti trećim stranama samo u onoj meri u kojoj je takvo obelodanjivanje direktno i konkretno neophodno, pod uslovom da treće strane kojima se to obelodanjuje pre toga potpišu sporazum o neobelodanjivanju,[2]

IMAJUĆI U VIDU "Opservacije amici curiae o trećem zbirnom zahtevu optužbe za dozvolu da se izmeni spisak svedoka i zahtevu za zaštitne mere za svedoke koji su osetljiv izvor informacija podnetom 23. juna 2003", dostavljene 27. juna 2003. (u daljem tekstu: Opservacije),

IMAJUĆI U VIDU da se u Opservacijama navode faktori koje Pretresno veće može da uzme u obzir prilikom odlučivanja o tome da li da odobri izmenu spiska svedoka, naloži odgođeno obelodanjivanje i utvrdi obavezu potpisivanja sporazuma o neobelodanjivanju,[3]

UZIMAJUĆI U OBZIR odluku Pretresnog veća koja je usledila nakon podnošenja pretpretresnog materijala optužbe za deo postupka koji se odnosi na Hrvatsku i Bosnu na osnovu koje će se prihvatanje dodatnog materijala optužbe odobriti samo ako se za to pokaže valjan razlog,[4]

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno veće prihvata tvrdnju da sedam svedoka koje optužba namerava da doda na spisak ispunjava uslov postojanja valjanog razloga, pošto je sa tim svedocima tek u proteklih nekoliko meseci obavljen razgovor i pošto su oni tek nedavno pristali da svedoče,

UZIMAJUĆI U OBZIR činjenicu da će 64 druga svedoka biti skinuta sa spiska svedoka,

IMAJUĆI U VIDU da se optužba, kada je reč o zaštitnim merama koje se traže za tri svedoka koje optužba namerava da doda na spisak svedoka, poziva na pravila 69, 75 i 79 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik),

IMAJUĆI U VIDU poverljive i ex parte dodatke Zahtevu i Dopunu u kojima se navode karakter iskaza koji treba da daju navedena tri svedoka i razlozi za primenu zaštitne mere odgođenog obelodanjivanja i drugih traženih zaštitnih mera,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Pretresno veće u svojoj Odluci od 13. marta 2003. i u prethodnim odlukama detaljno navelo preduslove koji treba da budu ispunjeni da bi se odobrile tražene zaštitne mere,[5] i da će te preduslove primeniti na pravno sredstvo koje se traži predmetnim zahtevom,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Pretresno veće primenilo relevantne kriterijume i da je utvrdilo da su zaštitne mere koje se traže za tri svedoka primerene, te da su takvi nalozi u skladu sa pravima optuženog. Razlozi za to leže u naročitom bezbednosnom riziku vezanom za navedena tri svedoka i značaju iskaza koje se tvrdi da će oni dati,

UZIMAJUĆI U OBZIR, PORED TOGA, kada je reč o zahtevu u vezi sa navedena tri svedoka da optuženi i imenovani pravni savetnici trećim stranama ne obelodanjuju materijal, osim u meri u kojoj je to direktno i konkretno neophodno za pripremu i izvođenje dokaza odbrane (a amici curiae u meri u kojoj je to neophodno za pružanje pomoći Pretresnom veću), te da prethodno ishode sporazum o neobelodanjivanju, da će Veće odobriti taj zahtev budući da će se ova mera primenjivati na posebnu i ograničenu kategoriju kojoj pripadaju tri svedoka o kojima je reč,[6]

NA OSNOVU PRAVILA 54, 69, 75 i 89(C) Pravilnika,

OVIM ODOBRAVA ZAHTEV i NALAŽE kako sledi:

 1. sedam svedoka navedenih u poverljivom Dodatku A Zahteva mogu se dodati na spisak svedoka;

 2. 64 svedoka navedenih u poverljivom Dodatku A Zahteva mogu se izbrisati sa spiska svedoka;

 3. Kada je reč o zaštitnim merama odgođenog obelodanjivanja i sporazuma sa trećim stranama koje se traže u vezi sa tri svedoka navedena u poverljivom Dodatku A Zahteva,

  1. neredigovane izjave svedoka i relevantni dokazni predmeti obelodaniće se amici curiae najkasnije 30 dana, a optuženom i njegovim imenovanim pravnim saradnicima najkasnije 10 dana pre očekivanog svedočenja;

  2. optuženi i njegovi imenovani pravni saradnici neće obelodanjivati izjave svedoka i relevantne dokazne predmete s njima u vezi trećim stranama osim u onoj meri u kojoj je to direktno i konkretno neophodno za pripremu i izvođenje dokaza odbrane (odnosno, u slučaju amici curiae, u onoj meri u kojoj oni pomažu Pretresnom veću); i

  3. optuženi, njegovi imenovani pravni saradnici i amici curiae će najpre sa trećim stranama sklopiti sporazum o neobelodanjivanju (koji priprema optužba) kao preduslov da im se dostave izjave svedoka i relevantni dokazni predmeti.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra engleski tekst.

 

/potpis na originalu/

 

Richard May,

 

predsedavajući

   

Dana 8. jula 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

 

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Zahtev, par. 2. Konkretno, optužba traži da se neredigovane izjave i relevantni dokazni predmeti obelodane amici curiae najkasnije 30 dana, a optuženom i imenovanim pravnim saradnicima najkasnije 10 dana pre očekivanog svedočenja.

[2] Zahtev, par. 3. Međutim, pre obelodanjivanja trećim stranama, amici curiae najpre moraju uveriti Pretresno veće da je to neophodno za vršenje njihove funkcije pružanja pomoći Pretresnom veću.

[3] Opservacije, par. 6, 10 i 12-14.

[4] "Odluka po zahtevu Tužilaštva za saglasnost Pretresnog veća za izmenu rasporeda podnošenja podnesaka", 18. april 2002.

[5] Vidi "Odluku po zahtevu optužbe za izmenu liste svedoka i za odobravanje zaštitnih mera za svedoke koji su osetljivi izvor informacija", 13. mart 2003. Vidi takođe odluke na koje se Veće u toj Odluci pozvalo, kako sledi: za mere iz pravila 69, Tužilac protiv Miloševića, "Odluka po zahtevu optužbe za privremene zaštitne mere" doneta 19. februara 2002. (u daljem tekstu: Prva odluka); "Odluka po zahtevu optužbe za zaštitne mere za žrtve i svedoke" doneta 19. marta 2002. (u daljem tekstu: Druga odluka) i "Druga odluka o zaštitnim merama za svedoke koji su osetljivi izvor informacija", 6. jun 2003. Za mere iz pravila 75, "Odluka po zahtevu optužbe za izricanje zaštitnih mera za svedoke za suđenje (Bosna)", 30. jul 2002. Za pravilo 79, Tužilac protiv Miloševića, "Poverljiva odluka po zahtevu optužbe za svedoke koji su osetljivi izvor informacija i koji će svedočiti tokom faze suđenja koja se odnosi na Hrvatsku", 17. septembar 2002, par. 15.

[6] To odražava dosledan stav Veća po ovim pitanjima. Vidi, u ovom predmetu, "Odluka po daljem zahtevu optužbe da se izmeni spisak svedoka i za zaštitne mere za svedoke koji su osetljivi izvor informacija", 13. mart 2003. i "Prvu odluku po zahtevu Tužilaštva za zaštitne mere za svedoke koji su osetljiv izvor informacija", 3. maj 2002.