PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 8. jula 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO POVERLJIVOM I DELIMIČNO EX PARTE ZAHTEVU OPTUŽBE ZA ODREĐIVANJE ZAŠTITNIH MERA TOKOM SUĐENJA ZA SVEDOKA B-150


Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO “Poverljivom i delimično ex parte zahtevu optužbe za određivanje zaštitnih mere tokom suđenja za svedoka B-150” (u daljem tekstu: Zahtev), koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 3. jula 2003. godine i kojim traži dozvolu da svedoka pozove uz primenu zaštitnih mera,

IMAJUĆI U VIDU da su zatražene zaštitne mere za svedoka B-150 koji će biti pozvan da svedoči, kako je navedeno u Zahtevu i prilogu, razumne i da ih treba odobriti,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da je u interesu pravde da optužbi dozvoli da pozove svedoka označenog kao B-150,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE sledeće:

  1. svedok B-150 će svedočiti uz izobličenje slike lica, izobličenje glasa i trajno korišćenje pseudonima;

  2. javnost i sredstva javnog informisanja ne smeju fotografisati, praviti video snimke ili crtati zaštićenog svedoka dok se on nalazi u zgradi Međunarodnog suda;

  3. svi pretresi na kojima će se razmatrati zaštitne mere za zaštićenog svedoke održaće se na zatvorenoj sednici i biće obelodanjene javnosti i sredstvima javnog informisanja tek nakon što ih razmotri optužba, u konsultaciji sa Službom za žrtve i svedoke;

  4. sav materijal koji se tiče zaštićenog svedoka biće vraćen Sekretarijatu nakon okončanja ovog postupka;

  5. sve odredbe ove Odluke u podjednakoj meri važe za amici curiae;

  6. ime i drugi podaci koji ukazuju na identitet zaštićenog svedoka, uključujući i njegovo/njeno mesto boravka, neće se obelodanjivati javnosti;

  7. ime, adresa, mesto boravka i podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet zaštićenog svedoka biće zapečaćeni i neće biti sadržani ni u jednom javnom spisu Međunarodnog suda;

  8. na onim mestima gde su ime, adresa, mesto boravka i drugi podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet zaštićenog svedoka sadržani u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, te informacije će se izbrisati iz tih dokumenata; i

  9. dokumenti Međunarodnog suda koji sadrže podatke o identitetu zaštićenog svedoka neće se obelodanjivati javnosti i sredstvima javnog informisanja.

Za svrhe ove odluke, reč “javnost” označava i obuhvata sve osobe, vlade, organizacije, pravna lica, klijente, udruženja i grupe, izuzev sudija Međunarodnog suda, osoblja Sekretarijata, Tužilaštva, optuženog i amici curiae. Reč “javnost” takođe obuhvata, bez ograničenja, porodicu, prijatelje i saradnike optuženog; optužene i branioce u drugim predmetima ili postupcima pred Međunarodnim sudom; sredstva javnog informisanja; i novinare.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se tekst na engleskom smatra merodavnim.

 

/potpis na originalu/

 

Richard May,

 

predsedavajući

Dana 8. jula 2003. godine

 

U Hagu,

 

Holandija

 
 

[pečat Međunarodnog suda]