PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 28. jula 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO POVERLJIVOM ZAHTEVU OPTUŽBE ZA ODREĐIVANJE ZAŠTITNIH MERA ZA SVEDOKA B-1097 SA EX PARTE PRILOGOM


Tužilaštvo
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegar Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome

Optuženi
g. Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO Poverljivom “Zahtevu optužbe za određivanje zaštitnih mera za svedoka B-1097” sa ex parte prilogom (u daljem tekstu: Zahtev), koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 23. jula 2003. godine i kojim traži određivanje zaštitnih mera za svedoka B-1097,

IMAJUĆI U VIDU da su zatražene zaštitne mere za svedoka B-1097, kako je navedeno u Zahtevu, razumne i da ih treba odobriti,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da je u interesu pravde da odobri pravni lek zatražen u Zahtevu,

ODOBRIVŠI Zahtev usmenim putem 25. jula 2003,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM POTVRĐUJE SVOJ NALOG kako sledi:

  1. svedok B-1097 će svedočiti uz upotrebu pseudonima i izobličenje slike lica i glasa;

  2. ime, adresa, mesto boravka i podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet svedoka B-1097 biće zapečaćeni i neće biti sadržani ni u jednom javnom spisu Međunarodnog suda;

  3. u meri u kojoj su ime, adresa, mesto boravka i drugi podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet svedoka B-1097 sadržani u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, te informacije će se izbrisati iz tih dokumenata;

  4. dokumenti Međunarodnog suda koji otkrivaju identitet svedoka B-1097 neće se obelodanjivati javnosti ili sredstvima javnog informisanja;

  5. javnost i sredstva javnog informisanja ne smeju fotografisati, praviti video snimke ili crtati svedoka B-1097 dok se on nalazi u zgradi Međunarodnog suda;

  6. sav materijal koji se tiče svedoka B-1097 biće vraćen Sekretarijatu nakon završetka ovog postupka; i

  7. sve odredbe ove Odluke jednako se odnose i na amici curiae.

Za svrhe ove odluke, reč “javnost” označava i obuhvata sve osobe, vlade, organizacije, pravna lica, klijente, udruženja i grupe, osim sudija Međunarodnog suda, osoblja Sekretarijata, Tužilaštva, optuženog i amici curiae. Reč “javnost” takođe obuhvata, bez ograničenja, porodicu, prijatelje i saradnike optuženog; optužene i branioce u drugim predmetima ili postupcima pred Međunarodnim sudom; sredstva javnog informisanja; i novinare.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se tekst na engleskom smatra merodavnim.

 

/potpis na originalu/

 

Richard May,

 

predsedavajući

Dana 28. jula 2003. godine

 

U Hagu,

 

Holandija

 

[pečat Međunarodnog suda]