PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 30. jula 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO POVERLJIVOM I EX PARTE ZAHTEVU OPTUŽBE ZA ODREĐIVANJE ZAŠTITNIH MERA TOKOM SUĐENJA ZA DRAGANA ERDEMOVIĆA


Tužilaštvo
g. Geoffrey Nice

Optuženi
Slobodan Milošević

Amicus curiae
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom i delimično ex parte “Zahtevu optužbe za zaštitne mere na suđenju za svedoka B-1241” (u daljem tekstu: Zahtev), koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 24. jula 2003. godine i kojim traži dozvolu da pozove Dragana Erdemovića (koji se u Zahtevu pominje kao svedok B-1241) da svedoči uz zaštitne mere,

IMAJUĆI U VIDU da su zatražene zaštitne mere za Dragana Erdemovića, kako je navedeno u Zahtevu i usmenim putem, razumne i da ih treba odobriti,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da je u interesu pravde da optužbi dozvoli da pozove Dragana Erdemovića,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE sledeće:

  1. Dragan Erdemović će svedočiti uz izobličenje slike lica i izobličenje glasa;

  2. javnost i sredstva javnog informisanja ne smeju fotografisati, praviti video snimke ili crtati zaštićenog svedoka dok se on nalazi u zgradi Međunarodnog suda;

  3. sav materijal koji se tiče zaštićenog svedoka biće vraćen Sekretarijatu nakon završetka ovog postupka;

  4. sve odredbe ove Odluke jednako se odnose i na amici curiae;

  5. trenutna adresa, mesto boravka i podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet zaštićenog svedoka neće biti obelodanjivani javnosti ili sredstvima javnog informisanja, biće zapečaćeni i neće biti sadržani ni u jednom javnom spisu Međunarodnog suda;

  6. u meri u kojoj su ime, adresa, mesto boravka i drugi podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet zaštićenog svedoka sadržani u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, te informacije će se izbrisati iz tih dokumenata.

Za svrhe ove odluke, reč “javnost” označava i obuhvata sve osobe, vlade, organizacije, pravna lica, klijente, udruženja i grupe, osim sudija Međunarodnog suda, osoblja Sekretarijata, Tužilaštva, optuženog i amici curiae. Reč “javnost” takođe obuhvata, bez ograničenja, porodicu, prijatelje i saradnike optuženog; optužene i branioce u drugim predmetima ili postupcima pred Međunarodnim sudom; sredstva javnog informisanja; i novinare.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se tekst na engleskom smatra merodavnim.

 

/potpis na originalu/

 

Richard May,

 

predsedavajući

Dana 30. jula 2003. godine

 

U Hagu,

 

Holandija

 
   
 

[pečat Međunarodnog suda]