PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 30. jula 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA ODREĐIVANJE ZAŠTITNIH MERA ZA SVEDOKA B-174


Tužilaštvo
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome

Optuženi
g. Slobodan Milošević

Amicus curiae
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO usmenom zahtevu Tužilaštva (u daljem tekstu: optužba) za određivanje zaštitnih mera i korišćenje pseudonima i izobličenja slike lica i glasa (u daljem tekstu: Zahtev), podnetom na poluzatvorenoj sednici 28. jula 2003. godine,

IMAJUĆI U VIDU delimično poverljivi i ex parte “Treći zbirni zahtev optužbe za dozvolu za izmenu spiska svedoka i zahtev za zaštitne mere za svedoke koji su osetljiv izvor informacija”, koji je optužba podnela 23. juna 2003, delimično poverljivi i ex parte “Dodatni podnesak uz treći zbirni zahtev optužbe za izmenu spiska svedoka i zahtev za zaštitne mere za svedoke koji su osetljiv izvor informacija”, koji je optužba podnela 25. juna 2003. i “Opservacije amici curiae o trećem zbirnom zahtevu optužbe za izmenu spiska svedoka i zahtevu za zaštitne mere za svedoke koji su osetljiv izvor informacija”, koje su amici curiae podneli 27. juna 2003,

IMAJUĆI U VIDU “Odluku po trećem zbirnom zahtevu optužbe za dozvolu za izmenu spiska svedoka i zahtevu za zaštitne mere za svedoke koji su osetljiv izvor informacija”, koju je Pretresno veće donelo 8. jula 2003,

IMAJUĆI U VIDU da su zatražene zaštitne mere za svedoka B-174, kako je navedeno u Zahtevu, razumne i da ih treba odobriti,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da je u interesu pravde da odobri pravni lek zatražen u Zahtevu,

ODOBRIVŠI ovaj zahtev usmenim putem 28. jula 2003,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM POTVRĐUJE SVOJ NALOG kako sledi:

  1. svedok B-174 će svedočiti uz korišćenje pseudonima i izobličenje slike lica i glasa;

  2. ime, adresa, mesto boravka i podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet svedoka B-174 biće zapečaćeni i neće biti sadržani ni u jednom javnom spisu Međunarodnog suda;

  3. u meri u kojoj su ime, adresa, mesto boravka i drugi podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet svedoka B-174 sadržani u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, te informacije će se izbrisati iz tih dokumenata;

  4. dokumenti Međunarodnog suda koji otkrivaju identitet svedoka B-174 neće se obelodanjivati javnosti ili sredstvima javnog informisanja;

  5. javnost i sredstva javnog informisanja ne smeju fotografisati, praviti video snimke ili crtati svedoka B-174 dok se on nalazi u zgradi Međunarodnog suda;

  6. sav materijal koji se tiče zaštićenog svedoka biće vraćen Sekretarijatu nakon završetka ovog postupka; i

  7. sve odredbe ove Odluke jednako se odnose i na amici curiae.

Za svrhe ove odluke, reč “javnost” označava i obuhvata sve osobe, vlade, organizacije, pravna lica, klijente, udruženja i grupe, osim sudija Međunarodnog suda, osoblja Sekretarijata, tužioca, optuženog i amici curiae. Reč “javnost” takođe obuhvata, između ostalog, porodicu, prijatelje i saradnike optuženog; optužene i branioce u drugim predmetima ili postupcima pred Međunarodnim sudom; sredstva javnog informisanja; i novinare.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se tekst na engleskom smatra merodavnim.

 

/potpis na originalu/

 

Richard May,

 

predsedavajući

Dana 30. jula 2003. godine

 

U Hagu,

 

Holandija

 

[pečat Međunarodnog suda]