PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 26. avgusta 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA O UKIDANJU POVERLJIVOG STATUSA SPORAZUMA O IZJAŠNJAVANJU O KRIVICI U PREDMETU ERDEMOVIĆ

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU da je sporazum o izjašnjavanju o krivici u predmetu Tužilac protiv Dražena Erdemovića, priložen kao Prilog A “Zajedničkom zahtevu za razmatranje sporazuma o izjašnjavanju o krivici između Dražena Erdemovića i Tužilaštva” (u daljem tekstu: sporazum o izjašnjavanju o krivici i zajednički zahtev), podnet 9. januara 1998. pod pečatom i da poverljivi status tog dokumenta nije ukinut,

IMAJUĆI U VIDU da je sporazum o izjašnjavanju o krivici u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića podnet pod pečatom 25. avgusta 2003. kao dokazni predmet optužbe br. 514, separator 24,

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 62ter (C), formulisano posle podnošenja sporazuma o izjašnjavanju o krivici, predviđa da Pretresno veće zatraži da se taj sporazum objavi na otvorenoj sednici ukoliko za suprotno nije naveden valjan razlog i da je praksa pretresnih veća da sporazume o izjašnjavanju o krivici objavljuju na javnoj sednici nakon što se optuženi potvrdno izjasne o krivici,

UZIMAJUĆI U OBZIR da nijedno pravilo Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik) eksplicitno ne govori o ukidanju poverljivog statusa dokumenata koji su obelodanjeni na ovaj način, ali da pravilo 54 ovlašćuje pretresno veće da izda takve naloge kada su oni neophodni za vođenje suđenja,

UZIMAJUĆI, DALJE, U OBZIR da analogni postupak postoji u vezi sa izmenom zaštitnih mera određenih svedocima u skladu sa pravilom 75 Pravilnika, po kome ako u prvom postupku u kojem su doneti nalozi o zaštitnim merama više ne postupa nijedno pretresno veće, onda veće koje postupa u drugom postupku ima ovlašćenje da izmeni takve naloge, i da je primereno da se takav postupak sledi, mutatis mutandis, u vezi sa zaštićenim dokumentima kao što je sporazum o izjašnjavanju o krivici,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je u interesu pravde da se poverljivi status dotičnog sporazuma o izjašnjavanju o krivici ukine,

SHODNO pravilu 54 Pravilnika,

OVIM NALAŽE da se poverljivi status ovog sporazuma o izjašnjavanju o krivici ukida.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući
Dana 26. avgusta 2003.  
U Hagu,  
Holandija  

[pečat Međunarodnog suda]