PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 26. avgusta 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA ODREĐIVANJE ZAŠTITNIH MERA ZA SVEDOKA C-1071


Tužilaštvo
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi
Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom i ex parte “Zahtevu optužbe za određivanje zaštitnih mera za svedoka koji svedoči u fazi suđenja vezanoj za Hrvatsku”, koji je Tužilaštvo podnelo 21. avgusta 2003. godine i kojim traži zaštitne mere korišćenja pseudonima i izobličenja slike lica i glasa za svedoka navedenog u zahtevu pod pseudonimom C-1071 (u daljem tekstu: Zahtev),

UZIMAJUĆI U OBZIR da su zatražene zaštitne mere za svedoka C-1071, kako je navedeno u Zahtevu, razumne i primerene za zaštitu svedoka i njegove porodice,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da su tražene mere u skladu s pravima optuženog,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE sledeće:

  1. svedok C-1071 može svedočiti uz upotrebu pseudonima C-1071 i izobličenje slike lica i glasa;

  2. ime, adresa, mesto boravka i podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet svedoka C-1071 biće zapečaćeni i neće biti sadržani ni u jednom javnom spisu Međunarodnog suda;

  3. u meri u kojoj su ime, adresa, mesto boravka i drugi podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet svedoka C-1071 sadržani u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, te informacije će se izbrisati iz tih dokumenata;

  4. dokumenti Međunarodnog suda koji otkrivaju identitet svedoka C-1071 neće se obelodanjivati javnosti ili sredstvima javnog informisanja;

  5. javnost i sredstva javnog informisanja ne smeju fotografisati, praviti video snimke ili crtati svedoka C-1071 dok se nalazi u zgradi Međunarodnog suda;

  6. optuženi, njegovi pravni saradnici ili amici curiae neće obelodanjivati javnosti ili sredstvima javnog informisanja ime svedoka ili druge podatke koji otkrivaju identitet svedoka, sem u ograničenoj meri u kojoj je takvo obelodanjivanje neophodno za pripremu unakrsnog ispitivanja svedoka.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se tekst na engleskom jeziku smatra merodavnim.

 

/potpis na originalu/

 

Richard May,

 

predsedavajući

Dana 26. avgusta 2003. godine

 

U Hagu,

 

Holandija

 
   
 

[pečat Međunarodnog suda]