PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 27. avgusta 2002.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA DOZVOLU DA DODA SVEDOKE B-225 I C-057 NA SPISAK SVEDOKA I ZAHTEVU ZA ZAŠTITNE MERE


Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO delimično poverljivom i ex parte “Zahtevu optužbe za dozvolu da doda svedoke B-225 i C-057 na spisak svedoka i zahtevu za zaštitne mere” od 31. jula 2003. (u daljem tekstu: Zahtev), u kome optužba traži dozvolu da doda dva svedoka na spisak svojih svedoka za deo suđenja vezan za Hrvatsku i Bosnu i određivanje zaštitne mere odloženog obelodanjivanja izjave za svedoka C-057, a sporazum o neobelodanjivanju i relevantne zaštitne mere za oba svedoka,

UZIMAJUĆI U OBZIR odluku Pretresnog veća nakon što je optužba podnela pretpretresni materijal za delove sadašnjeg postupka koji se odnose na Hrvatsku i Bosnu, da će dozvoliti uvrštavanje u spis dodatnog materijala optužbe samo ako se za to pokažu valjani razlozi,[1]

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno veće prihvata da je objašnjenje ponuđeno u poverljivim i ex parte Dodacima Zahtevu uverilo Pretresno veće da je ispunjen zahtev da se pokažu valjani razlozi u pogledu svedoka B-225 i C-057, po tome što je sa jednim od tih svedoka tek nedavno obavljen razgovor, dok je drugi svedok tek nedavno pristao da svedoči,

IMAJUĆI U VIDU da se, u pogledu traženih zaštitnih mera, optužba oslanja na pravila 69, 75 i 79 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik),

IMAJUĆI U VIDU poverljive i ex parte Dodatke Zahtevu u kojima se navodi priroda iskaza koje će svedoci dati i razlozi za podnošenje zahetva za zaštitne mere,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Pretresno veće, u svojoj Odluci od 13. marta 2003. i ranijim odlukama, navelo preduslove koje treba zadovoljiti pre nego što se odobre tražene konkretne mere[2] i da će te preduslove primeniti na pravni lek tražen u ovom Zahtevu,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Pretresno veće primenilo relevantne kriterijume i zaključilo da su zaštitne mere odloženog obelodanjivanja tražene za svedoka C-057 primerene i da takav nalog nije u suprotnosti sa pravima optuženog. Razlozi za to su posebna opasnost po bezbednost svedoka i važnost iskaza koji će, kako se tvrdi, dati,

UZIMAJUĆI, DALJE, U OBZIR da, u vezi sa zahtevom za oba svedoka da optuženi i njegovi imenovani pravni saradnici ne obelodanjuju materijal trećim stranama, osim u meri u kojoj je to direktno i konkretno neophodno za pripremu i iznošenje teze odbrane (a amici curiae da to čine u meri koja je neophodna da pomognu Pretresnom veću) i da, pre nego što to urade, obezbede sporazume o neobelodanjivanju, Pretresno veće će odobriti ovaj zahtev po uslovom da on važi za posebnu i ograničenu kategoriju kojoj ti svedoci pripadaju,[3]

NA OSNOVU PRAVILA 54 I 69

OVIM ODOBRAVA ZAHTEV i NALAŽE sledeće:

  1. svedoci navedeni kao B-225 i C-057 mogu se dodati na spisak svedoka;

  2. u vezi sa zaštitnom merom odloženog obelodanjivanja, traženom za svedoka C-057, neredigovana izjava tog svedoka i propratni dokazni predmeti obelodaniće se amici curiae najmanje 30 dana, a optuženom i njegovim imenovanim pravnim saradnicima najmanje 10 dana pre očekivanog datuma njegovog svedočenja;

  3. u vezi sa zahtevom koji se odnosi na sporazum sa trećim stranama, traženim za svedoke B-225 i C-057:

    1. optuženi i njegovi imenovani pravni saradnici trećim stranama neće obelodanjivati izjave svedoka i relevantne dokazne predmete, osim u meri koja je direktno i konkretno neophodna za pripremu i iznošenje teze odbrane (ili, u slučaju amici curiae, u meri u kojoj oni pružaju pomoć Pretresnom veću); i

    2. optuženi, njegovi imenovani pravni saradnici i amici curiae sklopiće sa trećim stranama sporazume o neobelodanjivanju (kako je to predvidela optužba) kao preduslov da im se dostave izjave svedoka i relevantni dokazni predmeti.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

 

/potpis na originalu/

 

Richard May,

 

predsedavajući

   

Dana 27. avgusta 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

[pečat Međunarodnog sud][1] “Odluka po zahtevu optužbe za dozvolu Pretresnog veća za izmenu rasporeda podnesaka”, 18. april 2002, str. 3.

[2] Vidi “Odluku po zahtevu optužbe za izmenu liste svedoka i za odobravanje zaštitnih mera za svedoke koji su osetljivi izvor informacija”, 13. mart 2003. Vidi takođe odluke na koje se Pretresno veće poziva u toj Odluci za mere na osnovu pravila 69, i to kako sledi: Tužilac protiv Slobodana Miloševića, “Odluka po zahtevu Tužilaštva za izricanje privremenih zaštitnih mera (u skladu s pravilom 69)” od 19. februara 2002. (dalje u tekstu “Prva odluka”); “Odluka po zahtevu Tužilaštva za izricanje zaštitnih mera za žrtve i svedoke” od 19. marta 2002. (dalje u tekstu “Druga odluka”) i “Druga odluka (po zahtevu optužbe) za zaštitne mere za svedoke koji su osetljivi izvor informacija” od 6. juna 2003.

[3] To odražava dosledan stav Veća o tim pitanjima. Vidi, u ovom predmetu, “Odluku po daljem zahtevu optužbe za izmenu liste svedoka i za odobravanje zaštitnih mera za svedoke koji su osetljivi izvor informacija”, 13. mart 2003, i “Prvu odluku o zaštitnim merama za svedoke koji su osetljivi izvor informacija”, 3. maj 2003.