PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 4. septembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO POVERLJIVOM ZAHTEVU TUŽILAŠTVA ZA UVRŠTAVANJE U SPIS TRANSKRIPATA NA OSNOVU PRAVILA 92BIS(D)

Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice

Optuženi
Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI po "Poverljivom zahtevu Tužilaštva za uvrštavanje u spis transkripata na osnovu pravila 92bis(D)", koji je Tužilaštvo dostavilo 29. avgusta 2003. (dalje u tekstu: Zahtev), kojim se traži uvrštavanje u spis transkripta svedočenja i relevantnih dokaznih predmeta svedoka B-1610,

IMAJUĆI U VIDU da je svedok B-1610 svedočio o umešanosti jedne paravojne grupe u granatiranje i zauzimanje sela Lišnja u opštini Prnjavor i da, prema tome, Tužilaštvo prihvata da će taj svedok morati da dođe na unakrsno ispitivanje od strane optuženog, imajući u vidu svedočenje koje je dao u vezi s tim,

IMAJUĆI U VIDU da je, zbog poteškoća vezanih za zakazivanje dolaska svedokÔ, Tužilaštvo obezbedilo da svedok B-1610 svedoči otprilike 9. ili 10. septembra 2003. i podnelo zahtev u skladu s pravilom 127 Pravilnika da se skrati rok od četrnaest dana za obaveštavanje propisan pravilom 92bis(E) kako bi se omogućilo ranije uvrštavanje u spis transkripta njegovog svedočenja i relevantnih dokaznih predmeta kada dođe da svedoči 9. ili 10. septembra 2003,

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 92bis predviđa sledeće:

(D) Veće može da uvrsti u spis transkript iskaza koje je svedok dao u postupku pred Međunarodnim sudom kojim se dokazuje nešto drugo, a ne dela i postupci optuženog.

(E) Osim ako se na osnovu pravila 127 ili nekim nalogom ne odredi drugačije, strana koja želi da uvrsti pismenu izjavu ili transkript o tome mora da obavesti suprotnu stranu najmanje četrnaest dana ranije, a suprotna strana se tome može usprotiviti u roku od sedam dana. Pretresno veće će, nakon što sasluša strane, odlučiti da li će, u celosti ili delimično, prihvatiti izjavu ili transkript, i da li će tražiti prisustvo svedoka radi unakrsnog ispitivanja.

IMAJUĆI U VIDU članove 20 i 21 Statuta,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se optuženi u načelu protivi uvrštavanju dokaza na osnovu pravila 92bis,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se tamo predočenim dokazima ne dokazuju dela i ponašanje optuženog, te je stoga isti prihvatljiv na osnovu pravila 92bis,

UZIMAJUĆI U OBZIR argumente koje je Tužilaštvo iznelo u vezi s teškoćama vezanim za zakazivanje dolaska svedoka,

NA OSNOVU pravila 54 i 92bis Pravilnika,

OVIM NALAŽE kako sledi:

(i) da se transkript svedočenja i relevantni dokazni predmeti svedoka B-1610 uvrštavaju u spis, i

(ii) da se rok od četrnaest dana propisan pravilom 92bis(E) skrati kako bi se omogućilo ranije uvrštavanje tog svedočenja.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavna verzija na engleskom.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
Dana 4. septembra 2003.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]