PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 9. septembar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU TUŽILAŠTVA DA SE NA OSNOVU PRAVILA
92 BIS(A) UVRSTI U SPIS PISMENA IZJAVA DR BERKA ZEČEVIĆA

Tužilaštvo
gđa Carla del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi
Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Thimothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO "Zahtevu Tužilaštva da se na osnovu pravila 92 bis (A) uvrsti u spis pismena izjava dr Berka Zečevića" od 27. avgusta 2003. (u daljem tekstu: Zahtev), u kojem optužba traži da se pismena izjava navedenog veštaka uvrsti u spis na osnovu pravila 92 bis (A) Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik), s tim da svedok pristupi Sudu radi unakrsnog ispitivanja,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je ovaj svedok veštak i da je, s obzirom na to, postupak za izvođenje njegovih dokaza predviđen pravilom 94 bis,

NA OSNOVU pravila 54, 92 bis i 94 bis Pravilnika,

OVIM ODBACUJE Zahtev.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se tekst na engleskom smatra merodavnim.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući
Dana 9. septembra 2003. godine  
U Hagu,  
Holandija  

[pečat Međunarodnog suda]