PRED PRETRESNIM VEĆEM

Sudija:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 10. septembar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA O POVERLJIVOM I EX PARTE ZAHTEVU TUŽILAŠTVA U SKLADU SA PRAVILOM 75(G) ZA IZMENU ZAŠTITNIH MERA ODREĐENIH ZA SVEDOKA C-007


Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amicus curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom i ex parte "Zahtevu optužbe za izmenu zaštitnih mera određenih svedoku C-007", koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 8. septembra 2003. (u daljem tekstu: Zahtev),

IMAJUĆI U VIDU da su zaštitne mere koje su u predmetu Dokmanović[1] naložene za svedoka C-007, navedene u Zahtevu, i dalje na snazi u ovom predmetu, primenom pravila 75(F)(i) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik),

IMAJUĆI U VIDU da, u smislu pravila 75(G)(i) Pravilnika, u prvom postupku više ne rešava nijedno pretresno veće,[2]

UPUTIVŠI 11. jula 2003. usmenim putem optužbu da, ukoliko je potrebno, podnese odvojeni podnesak u odnosu na svedoka C-007,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su izmene, kako su iznete u Zahtevu, kao i druge zaštitne mere, odgovarajuće i da bi ih trebalo odobriti,

UZIMAJUĆI U OBZIR da zaštitne mere odobrene svedoku C-007 u predmetu Dokmanović, između ostalog, ne dozvoljavaju Pretresnom veću da javno uvrsti u dokaze u tekućem predmetu transkript prethodnog svedočenja svedoka C-007 i relevantne dokazne predmete,

U SKLADU SA pravilom 75 Pravilnika,

OVIM NALAŽE sledeće:

 1. Zaštitne mere određene 6. februara 1998. za svedoka C-007 tokom postupka u predmetu Dokmanović, MENJAJU SE utoliko što će u tekućem predmetu biti moguće sledeće:

  1. da svedok C-007 svedoči na otvorenoj sednici uz upotrebu pseudonima i tehničkog iskrivljavanja slike i glasa;

  2. (i) javno pominjanje činjenice da je C-007 svedočio u predmetu Dokmanović, (ii) javno uvođenje u dokaze i pozivanje na transkripte sa zatvorene sednice, redigovane tamo gde je to potrebno, svedočenja tokom suđenja u predmetu Dokmanović i (iii) javno uvođenje u dokaze i pozivanje na dokazne predmete predložene ili korišćene tokom svedočenja na suđenju u predmetu Dokamanović; i

  3. (i) pominjanje i korišćenje pseudonima iz predmeta Dokmanović tokom svedočenja C-007 ili drugih svedoka u tekućem predmetu, (ii) pominjanje i korišćenje pseudonima iz predmeta Dokmanović u dokaznim predmetima uvršćenim u spis ili javno korišćenim od strane ovog ili drugih svedoka u tekućem predmetu i (iii) pominjanje i korišćenje pseudonima iz predmeta Dokmanović u drugim postupcima pred Međunarodnim sudom ili u razgovorima između strana u postupku, amici curiae i pravnih saradnika optuženog.

 2. Ukoliko tokom svedočenja postane nužno da se iznesu podaci na osnovu kojih bi možda mogli da se identifikuju mesto boravka ili identitet svedoka C-007 ili njegove porodice, za taj deo njegovog ili njenog svedočenja, u skladu s pravilom 79, odobriće se održavanje poluzatvorene sednice

 3. Sve sednice na kojima će se razmatrati pitanje zaštitnih mera za svedoka C-007 biće poluzatvorene, a javnosti i sredstvima javnog informisanja biće dostupne tek nakon što Tužilaštvo pregleda zapisnik, uz konsultacije sa Odsekom za žrtve i svedoke.

 4. Ime, adresa, boravište ili drugi podaci na osnovu kojih bi se mogao utvrditi identitet svedoka C-007 biće zapečaćeni i neće biti sadržani ni u jednom javnom dokumentu Međunarodnog suda.

 5. Ukoliko su ime, adresa, mesto boravka ili drugi podaci na osnovu kojih bi se mogao utvrditi identitet svedoka C-007 sadržani u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, ti podaci biće brisani iz tih dokumenata.

 6. Dokumenti Međunarodnog suda na osnovu kojih bi se mogao utvrditi identitet svedoka C-007 neće se obelodanjivati javnosti ni sredstvima javnog informisanja.

 7. Javnost i sredstva javnog informisanja ne smeju da fotografišu, snimaju video kamerom ni da crtaju svedoka C-007 tokom njegovog prisustva na Međunarodnom sudu.

 8. Sav materijal koji se odnosi na svedoka C-007 biće vraćen Sekretarijatu nakon zaključenja ovog predmeta.

 9. Sve odredbe ove Odluke jednako se odnose i na amici curiae i pravne saradnike optuženog.

U smislu ove Odluke, “javnost” označava i obuhvata sve osobe, vlade, organizacije, pravna lica, klijente, udruženja i grupe, izuzev sudija Međunarodnog suda, osoblja Sekretarijata, tužioca, te optuženog i amici curiae. Pojam “javnost” takođe obuhvata, između ostalog, porodicu, prijatelje i saradnike optuženog; optužene i branioce u drugim predmetima ili postupcima pred Međunarodnim sudom; sredstva javnog informisanja i novinare.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući sudija
   
Dana, 10. septembra 2003.  
U Hagu,  
Holandija  

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Vidi Tužilac protiv Slavka Dokmanovića , Predmet br. IT-95-13a-T.

[2] Vidi Tužilac protiv Slavka Dokmanoviča, "Nalog kojim se obustavlja postupak protiv Slavka Dokmanovića", Predmet br. IT-95-13a-T, 15. juli 1998.