PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 11. septembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE DA SE ZA SVEDOKA B-179 ODOBRE DODATNE ZAŠTITNE MERE ZA SUĐENJE


Tužilaštvo
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi
Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO “Zahtevu odbrane da se za svedoka B-179 odobre dodatne zaštitne mere za suđenje”, podnetom 3. septembra 2003. (u daljem tekstu: Zahtev), u kojem se za tog svedoka traži dodatna zaštitna mera izobličenja glasa,[1]

UZIMAJUĆI U OBZIR da je dodatna zaštitna mera zatražena za ovog svedoka razumna i primerena za zaštitu svedoka i njegove porodice,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da su tražene mere u saglasnosti pravima optuženog,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE sledeće:

  1. Svedok B-179 može da svedoči uz upotrebu mere izobličenja glasa; i

  2. Raniji nalog Pretresnog veća koji se odnosi na ovog svedoka ostaje na snazi.

Sačinjeno na engleskom i francuskom jeziku, s tim što je merodavan tekst na engleskom.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući
Dana 11. septembra 2003.  
U Hagu,  
Holandija  
   
  [pečat Međunarodnog suda][1] Pretresno veće je već odobrilo zaštitne mere pseudonima i izobličenja slike lica Nalogom od 4. septembra 2003.