PRED PRETRESNIM VEĆEM

Sudija:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 12. septembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO POVERLJIVOM ZAHTEVU OPTUŽBE ZA IZMENU ZAŠTITNIH MERA ZA SVEDOKA C-1149 NA OSNOVU PRAVILA 75(G)


Optužba:
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom "Zahtevu optužbe za izmenu zaštitnih mera na osnovu pravila 75(G)" i poverljivoj "Dopuni 'Zahteva optužbe za izmenu zaštitnih mera na osnovu pravila 75(G)'" (u daljem tekstu zajedno: Zahtev), koje je 10. jula 2003. podnelo Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba),

IMAJUĆI U VIDU da zaštitne mere određene u predmetu Dokmanović[1] za svedoka C-1149 i ostaju na snazi u ovom predmetu na osnovu pravila 75(F)(i) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik),

IMAJUĆI U VIDU da nijedno pretresno veće trenutno ne rešava u gorepomenutom predmetu u smislu pravila 75(G)(i) Pravilnika,[2]

ODOBRIVŠI Zahtev usmenom odlukom od 11. jula 2003,

IMAJUĆI U VIDU da je svedok C-1149 svedočio u ovom predmetu 14. jula 2003,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su neke od izmena navedenih u Zahtevu, odnosno druge zaštitne mere opravdane i treba da se odobre,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika,

OVIM POTVRĐUJE i PREINAČUJE NALOG kako sledi:

  1. svedočenje svedoka C-1149 održaće se na otvorenoj sednici, uz nastavak upotrebe pseudonima i izobličenje slike lica.

  2. svi materijali u vezi sa svedokom C-1149 moraju se vratiti Sekretarijatu po okončanju ovog postupka.

  3. u svim drugim aspektima, zaštitne mere naložene u predmetu Dokmanović za svedoka C-1149 ostaju na snazi mutatis mutandis i u ovom predmetu.

  4. sve odredbe ove odluke primenjivaće se podjednako na amici curiae i pravne saradnike optuženog.

Za svrhe ove odluke, "javnost" označava i obuhvata sva lica, vlade, organizacije, pravna lica, klijente, udruženja i grupe, sa izuzetkom sudija ovog Međunarodnog suda, osoblja Sekretarijata, Tužilaštva, odnosno optuženog i amici curiae. Pojam "javnosti" takođe obuhvata, bez ograničenja, porodicu, prijatelje i saradnike optuženog; optužene i branioce iz drugih predmeta ili postupaka koji se vode pred Međunarodnim sudom; sredstva javnog informisanja; te novinare.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavna engleska verzija.

 

/potpis na originalu/

 

Richard May,

 

predsedavajući

Dana 12. septembra 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

 
   

[pečat Međunarodnog suda]

 


[1] Tužilac protiv Slavka Dokmanovića, "Odluka kojom se odobravaju zaštitne mere za svedoke", predmet br. IT-95-13a-T, 25. jun 1998; Rasprava održana 18. juna 1998, T.3902, et seq. U predmetu Dokmanović, svedok je svedočio na otvorenoj sednici uz korišćenje pseudonima. Naknadno je doneta pismena odluka kojom je, inter alia, naložena zaštitna mera zatvorene sednice i objavljivanje redigovanih transkripata. Transkripti su javno obelodanjeni.

[2] Vidi Tužilac protiv Slavka Dokmanovića, "Nalog o obustavi postupka protiv Slavka Dokmanovića", predmet br. IT-95-13a-T, 15. jul 1998.