PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon-Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 12. septembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVIMA OPTUŽBE ZA UVRŠTAVANJE U SPIS IZJAVE SVEDOKA BARONA VAN LYNDENA U SKLADU S PRAVILOM 92BIS (A) I TRANSKRIPTA SVEDOČENJA SA DRUGOG SUĐENJA U SKLADU S PRAVILOM 92BIS (D)

Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem u tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po

(a) delimično poverljivom "Zahtevu optužbe za uvrštavanje u spis dokaza u skladu s pravilom 92bis (A)", koji je optužba podnela 22. avgusta 2003. i u kojem optužba (delom) traži uvrštavanje u spis paragrafa 1, 2, 11-41 (zajedno sa video trakama i mapom navedenim u izjavi) izjave svedoka Barona van Lyndena (u daljem tekstu: svedok), u skladu s pravilom 92bis (A), izvođenje viva voce preostalog dela iskaza, te izdavanje naloga da se unakrsno ispitivanje od strane optuženog u vezi sa pismenom izjavom ograniči na paragrafe 3 i 10; i

(b) delimično poverljivom "Objedinjenom zahtevu optužbe za dozvolu da doda svedoke na spisak svedoka i uvrštavanje u spis dokaza na osnovu pravila 92bis (D)", koji je optužba podnela 8. avgusta 2003. i u kojem (delom) traži uvrštavanje u spis transkripta iskaza svedoka datog u skladu s pravilom 92bis (D) na suđenju u predmetu Galić, te da se optuženom ne dopusti da unakrsno ispita svedoka u vezi s tim iskazom, izuzev u delu koji se odnosi na sastanke s Mladićem i Karadžićem, koji će biti izveden viva voce,

IMAJUĆI U VIDU

(a) odgovor koji su 4. septembra 2003. dostavili amici curiae, u kojem se navodi da se relevantni iskaz, koji će se izvesti na način predviđen pravilom 92bis (A), ne odnosi na dela i ponašanje optuženog, ali ipak nije na odgovarajući način kumulativan, te da bi optuženi trebalo da ima pravo da unakrsno ispita svedoka o svim delovima iskaza, kako o onom koji se izvodi viva voce tako i onom koji se prihvata u obliku pismene izjave; i

(b) odgovor koji su 2. septembra 2003. dostavili amici curiae, u kojem se navodi da se iskaz, sadržan u transkriptu iz predmeta Galić, čije se uvrštavanje u spis traži shodno pravilu 92bis (D), ne odnosi na dela i ponašanje optuženog, izuzev onih delova koje će optužba izvesti viva voce,

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 92bis predviđa sledeće:

(A) Pretresno veće može prihvatiti, delimično ili u celosti, dokaze u obliku pismene izjave svedoka umesto usmenog svedočenja, kad se njima dokazuje nešto drugo, a ne dela i ponašanje optuženog za koje se on tereti u optužnici.

(D) Veće može uvrstiti u spis transkript iskaza koje je svedok dao u postupku pred Međunarodnim sudom kojim se dokazuje nešto drugo, a ne dela i ponašanje optuženog.

IMAJUĆI U VIDU članove 20 i 21 Statuta,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se optuženi u načelu protivi uvrštavanju dokaza na osnovu pravila 92bis i pretpostavljajući da će to biti slučaj i u odnosu na predmetne zahteve,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se dokazima čije se uvrštavanje u spis traži na osnovu pravila 92bis ne dokazuju dela i ponašanje optuženog, te je stoga isti prihvatljiv na osnovu pravila 92bis,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je kumulativan karakter svedočenja samo jedan od faktora koji idu u prilog uvrštavanju u spis izjave na osnovu pravila 92bis (A),

UZIMAJUĆI U OBZIR da je primereno da optuženi ima pravo da unakrsno ispita svedoka o svim delovima iskaza, uključujući one koji su uvršteni u spis na osnovu pravila 92bis,

NA OSNOVU pravila 92bis Pravilnika,

OVIM NALAŽE kako sledi

(1) paragrafi 1, 2, 11-41 izjave svedoka uvrštavaju se na osnovu pravila 92bis (A) (zajedno sa video trakama i mapom navedenim u izjavi);

(2) preostali deo iskaza svedoka sadržanog u navedenoj izjavi će biti izveden viva voce;

(3) transkript svedočenja svedoka sa suđenja u predmetu Galić uvrštava se na osnovu pravila 92bis (D), pri čemu će se deo iskaza koji se odnosi na sastanke koje je optuženi, kako kaže, imao s Karadžićem i Mladićem izvesti viva voce; i

(4) optuženi u svom unakrsnom ispitivanju neće biti ograničen na viva voce komponentu iskaza svedoka.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavna engleska verzija.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
Dana 12. septembra 2003.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]