PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 15. septembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA O POVERLJIVOM ZAHTEVU TUŽILAŠTVA U SKLADU SA PRAVILOM 75(G) ZA IZMENU ZAŠTITNIH MERA ODREĐENIH
ZA SVEDOKA C-1171


Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amicus curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom "Zahtevu optužbe za izmenu zaštitnih mera na osnovu pravila 75(G)", koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 10. jula 2003. (u daljem tekstu: Zahtev),

IMAJUĆI U VIDU da su zaštitne mere koje su u predmetu Dokmanović naložene [1] za svedoka C-1171 i dalje na snazi u ovom predmetu, primenom pravila 75(F)(i) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik),

IMAJUĆI U VIDU da, u smislu pravila 75(G)(i) Pravilnika, u prvom postupku više ne rešava nijedno pretresno veće, [2]

ODOBRIVŠI Zahtev 11. jula 2003. usmenim putem,

IMAJUĆI U VIDU da je svedok C-1171 svedočio u ovom predmetu 11. jula 2003,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su zaštitne mere opravdane i da bi ih trebalo odobriti,

U SKLADU SA pravilom 75 Pravilnika,

OVIM POTVRĐUJE i MENJA svoj NALOG kako sledi:

  1. svedok C-1171 svedočiće uz dalju upotrebu pseudonima i tehničkog iskrivljavanja slike i glasa;

  2. ime, adresa, mesto boravka ili drugi podaci na osnovu kojih bi se mogao utvrditi identitet svedoka C-1171 biće zapečaćeni i neće biti sadržani ni u jednom javnom dokumentu Međunarodnog suda;

  3. ukoliko su ime, adresa, mesto boravka ili drugi podaci na osnovu kojih bi se mogao utvrditi identitet svedoka C-1171 sadržani u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, ti podaci biće brisani iz tih dokumenata;

  4. dokumenti Međunarodnog suda na osnovu kojih bi se mogao utvrditi identitet svedoka C-1171 neće se obelodanjivati javnosti ni sredstvima javnog informisanja;

  5. javnost i sredstva javnog informisanja ne smeju da fotografišu, snimaju video kamerom ni da crtaju svedoka C-1171 tokom njegovog prisustva na Međunarodnom sudu;

  6. sav materijal koji se odnosi na svedoka C-1171 biće vraćen Sekretarijatu nakon zaključenja ovog predmeta;

  7. po svim drugim pitanjima, zaštitne mere određene za svedoka C-1171 u predmetu Dokmanović nastavljaju da važe, mutatis mutandis, u tekućem predmetu; i

  8. sve odredbe ove Odluke jednako se odnose i na amici curiae i pravne saradnike optuženog.

U smislu ove Odluke, “javnost” označava i obuhvata sve osobe, vlade, organizacije, pravna lica, klijente, udruženja i grupe, izuzev sudija Međunarodnog suda, osoblja Sekretarijata, tužioca, te optuženog i amici curiae. Pojam “javnost” takođe obuhvata, između ostalog, porodicu, prijatelje i saradnike optuženog; optužene i branioce u drugim predmetima ili postupcima pred Međunarodnim sudom; sredstva javnog informisanja i novinare.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući sudija
   
Dana, 15. septembra 2003.  
U Hagu,  
Holandija  
   
  [pečat Međunarodnog suda]


[1] Vidi Tužilac protiv Slavka Dokmanovića, Predmet br. IT-95-13a-T, rasprava održana 5. februara 1998, T. 948, et seq.

[2] Vidi Tužilac protiv Slavka Dokmanoviča, "Nalog kojim se obustavlja postupak protiv Slavka Dokmanovića", Predmet br. IT-95-13a-T, 15. juli 1998.