PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 15. septembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA O POVERLJIVOM I EX PARTE ZAHTEVU TUŽILAŠTVA ZA ZAŠTITNE MERE TOKOM SUĐENJA ZA SVEDOKA C-1164


Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amicus curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom i ex parte "Zahtevu optužbe za zaštitne mere tokom suđenja za svedoka C-1164", koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 12. septembra 2003. (u daljem tekstu: Zahtev), kojim se traže zaštitne mere pseudonima i tehničkog iskrivljavanja slike i glasa,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su zaštitne mere koje se traže za svedoka C-1164, kako su iznete u Zahtevu, razumne i primerene za zaštitu svedoka C-1164,

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno veće smatra da su tražene mere u skladu sa pravima optuženog,

U SKLADU SA pravilom 75 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE kako sledi:

  1. da svedok C-1164 svedoči uz stalnu upotrebu pseudonima i tehničkog iskrivljavanja slike i glasa;

  2. ime, adresa, mesto boravka ili drugi podaci na osnovu kojih bi se mogao utvrditi identitet svedoka C-1164 biće zapečaćeni i neće biti sadržani ni u jednom javnom dokumentu Međunarodnog suda;

  3. ukoliko su ime, adresa, mesto boravka ili drugi podaci na osnovu kojih bi se mogao utvrditi identitet svedoka C-1164 sadržani u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, ti podaci biće brisani iz tih dokumenata;

  4. dokumenti Međunarodnog suda na osnovu kojih bi je mogao utvrditi identitet svedoka C-1164 neće se obelodanjivati javnosti ni sredstvima javnog informisanja;

  5. javnost i sredstva javnog informisanja ne smeju da fotografišu, snimaju video kamerom ni da crtaju svedoka C-1164 tokom njegovog prisustva na Međunarodnom sudu;

  6. sav materijal koji se odnosi na svedoka C-1164 biće vraćen Sekretarijatu nakon zaključenja ovog predmeta; i

  7. sve odredbe ove Odluke jednako se odnose i na amici curiae i pravne saradnike optuženog.

U smislu ove Odluke, “javnost” označava i obuhvata sve osobe, vlade, organizacije, pravna lica, klijente, udruženja i grupe, izuzev sudija Međunarodnog suda, osoblja Sekretarijata, tužioca, te optuženog i amici curiae. Pojam “javnost” takođe obuhvata, između ostalog, porodicu, prijatelje i saradnike optuženog; optužene i branioce u drugim predmetima ili postupcima pred Međunarodnim sudom; sredstva javnog informisanja i novinare.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući sudija
   
Dana, 15. septembra 2003.  
U Hagu,  
Holandija [pečat Međunarodnog suda]