PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 18. septembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA ZAŠTITNE MERE ZA
SVEDOKA B-1787


Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po poverljivom "Zahtevu optužbe za zaštitne mere za svedoka B-1787" (u daljem tekstu: Zahtev) od 17. septembra 2003, kojim se traže zaštitne mere korišćenja pseudonima i izobličenja slike lica,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su zaštitne mere koje se traže za svedoka B-1787, onako kako su navedene u Zahtevu, razumne i primerene zaštiti svedoka i njegove porodice,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Pretresno veće uvereno da su tražene zaštitne mere u skladu sa pravima optuženog,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE kako sledi:

  1. svedočenje svedoka B-1787 može se održati uz korišćenje pseudonima i izobličenje slike lica;

  2. ime, adresa, mesto boravka i podaci koji ukazuju na identitet svedoka B-1787 biće zapečaćeni i neće se uvrštavati ni u jedan javni spis Međunarodnog suda;

  3. u onoj meri u kojoj su ime, adresa mesto boravka i drugi podaci koji ukazuju na identitet svedoka B-1787 sadržani u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, ti podaci brisaće se iz pomenutih dokumenata;

  4. dokumenti Međunarodnog suda kojima se ukazuje na identitet svedoka B-1787 neće se obelodanjivati javnosti ni sredstvima javnog informisanja;

  5. javnost i stredstva javnog informisanja ne smeju fotografisati, snimati na video ni crtati svedoka B-1787 dok se on nalazi u prostorijama Međunarodnog suda

  6. optuženi, njegovi pravni saradnici ni amici curiae ne smeju javnosti i sredstvima javnog informisanja obelodanjivati ime svedoka i druge podatke koji ukazuju na njegov identitet, izuzev u ograničenoj meri u kojoj je takvo obelodanjivanje neophodno za pripremu unakrsnog ispitivanja svedoka.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući

Dana 18. septembra 2003.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]