PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 23. septembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


SEDMA ODLUKA PO ZAHTEVIMA TUŽILAŠTVA I SRBIJE I CRNE GORE NA OSNOVU PRAVILA 54bis.


Tužilaštvo:

Amici curiae:

g. Geoffrey Nice

g. Steven Kay

gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff

g. Branislav Tapušković

g. Dermot Groome

g. Timothy McCormack

   

Vlada Srbije i Crne Gore:

Optuženi:

g. Vladimir Đerić

g. Slobodan Milošević


OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

REŠAVAJUĆI po "Podnesku Srbije i Crne Gore u skladu sa 'Petom odlukom Pretresnog veća po zahtevima Tužilaštva i Srbije i Crne Gore na osnovu pravila 54bis' od 15. septembra 2003.", koji je Vlada Srbije i Crne Gore (u daljem tekstu: Srbija i Crna Gora) dostavila 22. septembra 2003. i u kojem se traži produženje roka za postupanje u skladu s paragrafom tri "Pete odluke Pretresnog veća po zahtevima Tužilaštva i Srbije i Crne Gore na osnovu pravila 54bis" od 15. septembra 2003. (u daljem tekstu: Peta odluka),

UZIMAJUĆI U OBZIR dosadašnju saradnju Srbije i Crne Gore sa Pretresnim većem u vezi sa postupkom u ovom predmetu, kao i to da je zahtev Srbije i Crne Gore za produženje roka razuman i da treba da se odobri,

UZIMAJUĆI U OBZIR odredbe pravila 54bis Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik) i praksu Međunarodnog suda kada je reč o obavezama država da pruže pomoć,[1]

NA OSNOVU člana 29 Statuta Međunarodnog suda i pravila 54bis Pravilnika,

OVIM NALAŽE sledeće:

  1. zahtev Srbije i Crne Gore za produženje roka za postupanje u skladu sa paragrafom tri Pete odluke se ODOBRAVA; i

  2. Srbija i Crna Gora će, u roku od četiri nedelje od dana donošenja Pete odluke, postupiti u skladu s paragrafom tri Pete odluke.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst merodavan.

 

/potpis na originalu/

 

Richard May,

 

predsedavajući

Dana 23. septembra 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

 
 

[pečat Međunarodnog suda][1] Vidi, npr. Tužilac protiv Tihomira Blaškića,"Odluka po zahtjevu Republike Hrvatske za preispitivanje odluke Raspravnog vijeća II." od 18. srpnja 1997, Žalbeno veće, predmet br. IT-95-14-AR 108bis (29. oktobar 1997), par. 26 (u kojem se navodi da član 29 daje Međunarodnom sudu "novu, dapače jedinstvenu ovlast ... da izdaje naloge suverenim državama").