PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 25. septembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA UVRŠTAVANJE NA SPISAK SVEDOKA B-1793 I ZA DALJU PRIMENU ZAŠTITNIH MERA NA TOG SVEDOKA


Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po poverljivom "Zahtevu optužbe za izmenu spiska svedoka radi uvrštavanja na spisak svedoka B-1793 u skladu sa pravilom 73 bis (D) i za dalju primenu zaštitnih mera na ovom suđenju" (u daljem tekstu: Zahtev) od 12. septembra 2003, kao i po poverljivoj Dopuni tog zahteva, dostavljenoj 17. septembra 2003, kojim optužba traži sledeće:

  1. izmenu spiska svedoka radi uvrštavanja na spisak svedoka B-1793 u skladu sa pravilom 65ter, s obzirom da je pokazan "valjan razlog" da se taj zahtev odobri; i

  2. da se zaštitna mera održavanja zatvorene sednice u skladu sa pravilom 75 (F) koju je Pretresno veće odobrilo u jednom ranijem predmetu primenjuje i na ovom suđenju, budući da postoje legitimni razlozi za zabrinutost u pogledu bezbednosti ovog svedoka i njegove porodice, kao i drugi bezbednosni razlozi koji su navedeni u podnescima,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se vanredna zaštitna mera održavanja zatvorene sednice odobrava samo onda kada može da se pokaže da postoji stvarna opasnost za svedoka i/ili njegovu porodicu, da se time ne narušava pravo optuženog na pravično suđenje, te da se manje restriktivnim zaštitnim merama ne mogu rešiti legitimni razlozi za zabrinutost svedoka,

UZIMAJUĆI U OBZIR da, u slučajevima kada su zaštitne mere odobrene u ranijim postupcima pred Međunarodnim sudom, postoji opravdano očekivanje – koje uvek zavisi od konkretnih okolnosti u kojima se zahtev podnosi – da će te mere nastaviti da važe u kasnijim postupcima kojima taj svedok treba da pristupi radi svedočenja,

UZIMAJUĆI U OBZIR da takve okolnosti postoje kada je reč o ovom Zahtevu,

UZIMAJUĆI, PORED TOGA, U OBZIR da je sadržaj predloženog iskaza ovog svedoka značajan,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je, kada je reč o ovom svedoku, ispunjen uslov koji je Pretresno veće postavilo odlukom koja je usledila nakon podnošenja pretpretresnog materijala optužbe za deo ovog postupka koji se odnosi na Hrvatsku i Bosnu, a po kojem će dodatni materijal biti prihvaćen samo ako se za to iznesu valjani razlozi,[1]

NA OSNOVU pravila 73bis, 75 i 79 Pravilnika o postupku i dokazima

OVIM ODOBRAVA ZAHTEV I NALAŽE KAKO SLEDI

  1. dopušta se uvrštavanje svedoka B-1793 na spisak svedoka; i

  2. zaštitna mera održavanja zatvorene sednice koja je za svedoka B-1793 odobrena u ranijem postupku pred Međunarodnim sudom ostaje na snazi i svedok može svedočiti na zatvorenoj sednici.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući

Dana 25. septembra 2003.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda][1] "Odluka po zahtevu Tužilaštva za saglasnost Pretresnog veća za izmenu rasporeda podnošenja podnesaka", 18. april 2002, str. 3.