PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 25. septembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA KOJOM SE ODOBRAVA ZAHTEV AMICI CURIAE ZA DAVANJE POTVRDE RADI ULAGANJA ŽALBE NA ODLUKU PRETRESNOG VEĆA

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po "Zahtevu amici curiae za potvrdu na osnovu pravila 73(B) radi ulaganja žalbe na nalog Pretresnog veća od 17. septembra 2003. u vezi s pripremom i izvođenjem dokaza odbrane" (u daljem tekstu: Zahtev), podnetom 18. septembra 2003, kojim amici curiae traže od Pretresnog veća da na osnovu pravila 73 (B) izda potvrdu za ulaganje žalbe na sledeće odluke iz naloga Veća[1] od 17. septembra:

  1. suđenje će biti prekinuto na period od tri meseca, od okončanja izvođenja dokaza optužbe do početka izvođenja dokaza odbrane; i

  2. optuženi će, u roku od šest nedelja od okončanja izvođenja dokaza optužbe, dostaviti spisak svedoka koje namerava da pozove sa zahtevom za izdavanje relevantnih naloga; i podneti spisak dokaznih predmeta koje namerava da ponudi u ovom predmetu sa zahtevom za izdavanje relevantnih naloga,

UZEVŠI U OBZIR argumente amici curiae koji se iznose u zahtevu, a koji se u suštini svode na ponavljanje argumenata optuženog o tome kako vreme i pogodnosti koje mu se stavljaju na raspolaganje nisu adekvatni za pripremu odbrane, odnosno da su se stekli kumulativni uslovi iz pravila 73 (B) (vidi dole),

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor optužbe na zahtev amici curiae od 18. septembra 2003. za potvrdu na osnovu pravila 73(B)" od 24. septembra 2003, u kojem se navodi da Zahtev ne ispunjava preduslove za interlokutornu žalbu i da se u njemu ne nude nikakvi argumenti u vezi sa tim na koji način je Pretresno veće moglo doneti pogrešnu odluku koja bi opravdavala davanje potvrde radi ulaganja žalbe,

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 73 (B) nalaže da se ispune dva kriterijuma na osnovu kojih Pretresno veće može da iskoristi svoje diskreciono ovlašćenje i da potvrdu za ulaganje interlokutorne žalbe: (1) da pitanje o kome je reč može značajno da utiče na pravično i ekspeditivno vođenje postupka ili na ishod suđenja, i (2) da bi promptno rešavanje tog pitanja, po mišljenju Pretresnog veća, moglo suštinski da pospeši postupak,[2]

UZIMAJUĆI U OBZIR da optuženi sam sebe zastupa, zbog čega bi Pretresno veće trebalo da mu, u razumnoj meri, omogući pogodnosti za podnošenje zahteva i usmeno pokretanje pitanja u vezi sa pripremom i izvođenjem dokaza odbrane, kao i drugim pitanjima koja se odnose na dokaze iznete protiv njega,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Pretresno veće dalo mandat amici curiae da, inter alia, deluju na način koji smatraju primerenim u svrhu obezbeđenja pravičnog suđenja[3] i da predmetni Zahtev spada u okvire tog mandata,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se zahtev može ispravno protumačiti kao zahtev za davanje potvrde radi ulaganja interlokutorne žalbe povodom zahteva optuženog da mu se, za pripremu izvođenja dokaza i postupanje po obaveznom režimu njihovog obelodanjivanja suprotnoj strani, odobri period od dve godine od završetka izvođenja dokaza Tužilaštva,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Pretresno veće uvereno da su zadovoljeni kumulativni islovi iz pravila 73 (B),

NA OSNOVU pravila 73(B) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda

OVIM ODOBRAVA ZAHTEV I DAJE POTVRDU ZA ULAGANJE ŽALBE

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
Dana 25. septembra 2003.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] "Nalog u vezi sa pripremom i izvođenjem dokaza odbrane" (u daljem tekstu: Nalog).

[2] Vidi Tužilac protiv Brđanina i Talića, "Odluka po zahtjevu Radislava Brđanina za izdavanje potvrde na osnovu pravila 73(B) u vezi sa povjerljivom odlukom Vijeća u vezi s pravilom 70", 23. maj 2002., u kojoj se navodi da su pomenuta dva uslova kumulativna i predstavljaju izuzetak od principa sa na odluke po svim zahtevima nema interlokutorne žalbe.

[3] Vidi Nalog Pretresnog veća od 30. avgusta 2001.