PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 2. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA IZMENU NALOGA PRETRESNOG VEĆA U VEZI SA RASPOREDOM SUĐENJA


Tužilaštvo:

Amici curiae:

g. Geoffrey Nice

g. Steven Kay

gđa Hildegard Uertz-Retzlaff

g. Branislav Tapušković

g. Dermot Groome

g. Timothy McCormack

Optuženi:
Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

REŠAVAJUĆI PO "Zahtevu optužbe za izmenu usmenog naloga Pretresnog veća u vezi sa rasporedom suđenja" podnetom 1. oktobra 2003. (u daljem tekstu: Zahtev), kojim optužba traži da se izda nalog da Pretresno veće svake nedelje zaseda utorkom, sredom u četvrtkom, počevši od 6. oktobra 2003,

IMAJUĆI U VIDU usmenu odluku Pretresnog veća od 30. septembra 2003. da će, po savetu lekara u vezi sa zdravljem optuženog, Veće u ovom predmetu zasedati tri dana nedeljno, čime se optuženom za odmor ostavljaju četiri uzastopna dana, te da će, u nedelji koja počinje 6. oktobra, Pretresno veće zasedati od ponedeljka do srede,

UZIMAJUĆI U OBZIR tvrdnju optužbe da bi, u cilju boljeg rasporeda i pripreme svedoka optužbe, bilo preporučljivo da Pretresno veće zaseda svake nedelje od utorka do četvrtka, počevši od utorka, 7. oktobra 2003,

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno veće prihvata argument optužbe po ovom pitanju, ali konstatuje da mora postojati izvesna fleksibilnost u pogledu dana u nedelji predviđenih za zasedanja Veća,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima

OVIM ODOBRAVA ZAHTEV i NALAŽE sledeće:

  1. u periodu od 7. do 10. oktobra 2003, Pretresno veće u ovom predmetu će zasedati u utorak, sredu i četvrtak;

  2. nakon toga, Pretresno veće će, u načelu, zasedati od utorka do četvrtka svake nedelje; i

  3. ovaj raspored zasedanja podleže izmenama od strane Pretresnog veća.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

 

/potpis na originalu/

 

sudija May,

 

predsedavajući

Dana 2. oktobra 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

 
 

[pečat Međunarodnog suda]