PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 2. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVATANJU IZJAVE SVEDOKA NA OSNOVU PRAVILA 92bis(A)


Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po poverljivom "Zahtevu Tužilaštva (u daljem tekstu: optužba) za donošenje odluke o prihvatanju izjave svedoka na osnovu pravila 92 bis(A)" (u daljem tekstu: Zahtev), podnetom 30. septembra 2003, kojim se traži da se delovi izjave svedoka B-1793 uvrste u spis,

IMAJUĆI U VIDU da optužba prihvata da svedok B-1793 mora lično pristupiti radi unakrsnog ispitivanja i da će optužba zatražiti da izvede dodatne dokaze viva voce koji razjašnjavaju izvesne pojedinosti o događajima opisanim u izjavi,

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 92bis(A) predviđa:

Pretresno veće može prihvatiti, delimično ili u celosti, dokaze u obliku pismene izjave svedoka umesto usmenog svedočenja, kad se njima dokazuje nešto drugo a ne dela i ponašanje optuženog za koje se on tereti u optužnici.

IMAJUĆI U VIDU članove 20 i 21 Statuta Međunarodnog suda,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se optuženi načelno ne slaže sa prihvatanjem dokaza na osnovu člana 92bis,

UZIMAJUĆI U OBZIR da, osim paragrafa 35, izjava ne sadrži dokaze o delima i ponašanju optuženog, te je prema tome prihvatljiva na osnovu pravila 92bis,

UZIMAJUĆI U OBZIR da optuženi ima pravo da unakrsno ispita svedoke o onim delovima njihovih izjava koji su prihvaćeni na osnovu pravila 92bis,

NA OSNOVU pravila 54 i 92bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE kako sledi:

  1. pismena izjava svedoka B-1793 prihvata se na osnovu pravila 92bis(A), osim paragrafa 35 u vezi s kojim svedočiti viva voce, pod uslovom da svedok B-1793 bude na raspolaganju radi unakrsnog ispitivanja od strane optuženog,

  2. optužbi se dozvoljava da izvede dodatne dokaze viva voce, uz unakrsno ispitivanje od strane optuženog,

  3. optužba će stranama u postupku smesta obelodaniti verziju izjave na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

 

/potpis na originalu/

 

Richard May,

 

predsedavajući

Dana 2. oktobra 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

 
 

[pečat Međunarodnog suda]