PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 6. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO POVERLJIVOM ZAHTEVU OPTUŽBE U SKLADU S PRAVILOM 75 (G) ZA IZMENU ZAŠTITNIH MERA ODREĐENIH ZA SVEDOKE B-1407, B-1408, B-1411 i B-1450

Tužilaštvo
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome

Optuženi
g. Slobodan Milošević

Amicus curiae
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom "Zahtevu optužbe u skladu s pravilom 75 (G) za izmenu zaštitnih mera" (u daljem tekstu: Zahtev), koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 5. septembra 2003,

IMAJUĆI U VIDU da su zaštitne mere koje su u predmetu Jelisić[1] naložene za svedoke B-1407, B-1408, B-1411 i B-1450 (u daljem tekstu: zaštićeni svedoci), primenom pravila 75 (F) (i) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), i dalje na snazi u ovom predmetu,

IMAJUĆI U VIDU da, u smislu pravila 75 (G) (ii) Pravilnika, u prvom postupku više ne rešava nijedno pretresno veće,[2]

UZIMAJUĆI U OBZIR da su izmene navedene u Zahtevu, kao i druge zaštitne mere, opravdane i da bi ih trebalo odobriti,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika,

OVIM NALAŽE sledeće:

(1) Zaštitne mere određene za zaštićene svedoke tokom postupka u predmetu Jelisić, sa izmenama iz Naloga od 4. juna 2002, DALJE se PREINAČUJU kako bi se u ovom predmetu omogućilo sledeće:

(a) javno pominjanje činjenice da su zaštićeni svedoci svedočili u predmetu Jelisić;

(b) javno prihvatanje i pominjanje transkripata svedočenja na otvorenim sednicama u predmetu Jelisić, redigovanih tamo gde je to neophodno; te

(c) javno prihvatanje i pominjanje dokaznih predmeta koji su javno predloženi ili korišćeni tokom svedočenja na suđenju u predmetu Jelisić.

(2) Zaštitne mere određene za zaštićene svedoke tokom postupka u predmetu Jelisić, sa izmenama iz Naloga od 4. juna 2002, DALJE se PREINAČUJU kako bi se u ovom predmetu omogućilo pominjanje i korišćenje sledećeg:

(a) pseudonima iz predmeta Jelisić tokom svedočenja zaštićenih ili drugih svedoka u ovom predmetu; te

(b) pseudonima iz predmeta Jelisić u dokaznim predmetima koji budu prihvaćeni ili javno korišćeni u ovom predmetu od strane zaštićenih ili drugih svedoka.

(3) Ime, adresa, mesto boravka i podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet zaštićenih svedoka biće zapečaćeni i neće biti sadržani ni u jednom javnom spisu Međunarodnog suda.

(4) Na onim mestima gde se ime, adresa, mesto boravka ili drugi podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet zaštićenih svedoka pojavljuju u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, te informacije će se izbrisati iz tih dokumenata.

(5) Dokumenti Međunarodnog suda koji sadrže podatke o identitetu zaštićenih svedoka neće se obelodanjivati javnosti i sredstvima javnog informisanja.

(6) Javnost i sredstva javnog informisanja ne smeju fotografisati, snimati video-tehnikom niti crtati zaštićene svedoke dok se oni nalaze u zgradi Međunarodnog suda.

(7) Sav materijal koji se odnosi na zaštićene svedoke mora se vratiti Sekretarijatu posle završetka ovog postupka.

(8) U svim drugim aspektima, zaštitne mere određene za zaštićene svedoke u predmetu Jelisić ostaju na snazi, mutatis mutandis, i u ovom predmetu.

(9) Sve odredbe ove Odluke odnose se podjednako na amici curiae i na pravne saradnike optuženog.

Za potrebe ove odluke, pojam "javnost" znači i uključuje sve osobe, vlade, organizacije, pravna lica, klijente, udruženja i grupe, izuzev sudija Međunarodnog suda, osoblja Sekretarijata, tužioca, optuženog i amici curiae. Pojam "javnost" takođe uključuje, između ostalog, porodicu, prijatelje i saradnike optuženog; optužene i branioce u drugim predmetima ili postupcima pred Međunarodnim sudom; sredstva javnog informisanja; i novinare.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući
   
Dana 6. oktobra 2003.  
U Hagu,  
Holandija  

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Vidi Tužilac protiv Gorana Jelisića, predmet br. IT-95-10-T.

[2] Vidi Tužilac protiv Gorana Jelisića, Presuda, predmet br. IT-95-10-A, 5. jul 2001.