PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 7. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO PODNESCIMA OPTUŽBE ZA PRIHVATANJE DOKAZA NA OSNOVU PRAVILA 92BIS


Optužba:
g. Geoffrey Nice

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

REŠAVAJUĆI PO sledećim podnescima Tužilaštva (u daljem tekstu: optužba):

(i) delimično poverljivom "Objedinjenom zahtevu optužbe za dozvolu da doda svedoke na spisak i za prihvatanje dokaza u skladu sa pravilom 92 bis (D)", podnetom 8. avgusta 2003. (u daljem tekstu: Objedinjeni zahtev) u kojem se, inter alia, traži da se transkripti svedočenja koje su tokom suđenja u predmetu Galić dali Carl Harding, svedok B-1345, Milan Mandilović, John Hamill, Jeremy Hermer i Eldar Hafizović, prihvate bez unakrsnog ispitivanja i izražava saglasnost da se transkripti svedočenja koje su na suđenju u predmetu Galić dali Francis Roy Thomas, David Fraser i Mirsad Kućanin prihvate uz unakrsno ispitivanje,

(ii) delimično poverljivom "Zahtevu Tužilaštva za uvrštavanje dokaza u spis shodno pravilu 92 bis (A)", podnetom 22. avgusta 2003. (u daljem tekstu: Zahtev), kojim se traži da se izjava Josepha Rousseaua prihvati bez unakrsnog ispitivanja i izražava saglasnost da se izjave Mehmeda Musića, te svedoka B-1787 i B-1788 prihvate uz unakrsno ispitivanje,

IMAJUĆI U VIDU sledeće odgovore amici curiae (u daljem tekstu: amici):

(i) poverljivu "Repliku amici curiae na objedinjeni zahtev optužbe za dozvolu da doda svedoke na spisak i za prihvatanje dokaza u skladu sa pravilom 92 bis (D) od 8. avgusta 2003", podnetu 2. septembra 2003. (u daljem tekstu: Replika amici na objedinjeni zahtev), u kojoj se, inter alia, navodi da transkripte svedočenja Francisa Roya Thomasa, Davida Frasera, Mirsada Kućanina, svedoka B-1345 i Jeremyja Hermera treba prihvatiti uz unakrsno ispitivanje,

(ii) poverljivu "Repliku amici curiae na delimično poverljiv zahtev Tužilaštva za uvrštavanje u spis dokaza shodno pravilu 92 bis (A) od 22. avgusta 2003", podnetu 4. septembra 2003, u kojoj se, inter alia, navodi da izjavu svedoka Josepha Rousseaua treba prihvatiti uz unakrsno ispitivanje, a da Mehmeda Musića, te svedoke B-1787 i B-1788 treba saslušati viva voce;

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 92 bis predviđa sledeće:

(A) Pretresno veće može prihvatiti, delimično ili u celosti, dokaze u obliku pismene izjave svedoka umesto usmenog svedočenja, kad se njima dokazuje nešto drugo, a ne dela i ponašanje optuženog za koje se on tereti u optužnici.

(D) Veće može da uvrsti u spis transkript iskaza koje je svedok dao u postupku pred Međunarodnim sudom kojim se dokazuje nešto drugo, a ne dela i ponašanje optuženog.

IMAJUĆI U VIDU članove 20 i 21 Statuta,

UZIMAJUĆI U OBZIR načelno protivljenje optuženog uvrštavanju dokaza po pravilu 92 bis, i pretpostavljajući da se to odnosi i na ove podneske,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se iskazima koji se navode u ovim podnescima ne dokazuju dela i ponašanje optuženog već se uglavnom odnose na bazu zločina, te su tako prihvatljivi na osnovu pravila 92 bis,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je kumulativan karakter svedočenja samo jedan od faktora koji idu u prilog prihvatanju izjava na osnovu pravila 92 bis (A),

UZIMAJUĆI U OBZIR da se iskazima po pravilu 92 bis (D) Mirsada Kućanina, svedok B-1345, Jeremya Hermera, Francisa Royac Thomasa i Davida Frasera dokazuju pitanja koja mogu biti od ključnog značaja za odbranu optuženog, pri čemu neka od ranijih unakrsnih ispitivanja nisu na adekvatan način obuhvatila ta pitanja,

NA OSNOVU pravila 92 bis Pravilnika,

OVIM NALAŽE kako sledi:

(i) Objedinjeni zahtev: transkripti svedočenja i propratni dokazni predmeti Mirsada Kućanina, svedoka B-1345, Jeremyja Hermera, Francisa Roya Thomasa i Davida Frasera uvrštavaju se u spis, pod uslovom da se ti svedoci stave na raspolaganje radi unakrsnog ispitivanja od strane optuženog, a transkripti svedočenja i propratni dokazni predmeti Carla Hardinga, Milana Mandilovića, Johna Hamilla i Eldara Hafizovića uvrštavaju se u spis bez unakrsnog ispitivanja, uz suprotno mišljenje sudije Robinsona kada je reč o svedocima Carlu Hardingu, Milanu Mandiloviću i Eldaru Hafizoviću;

(ii) Zahtev: izjave Mehmeda Musića, B-1787, B-1788 i Josepha Rousseaua, izuzev kada je reč o paragrafima 5-7 o kojima će svedoci biti saslušani viva voce, uvrštavaju se u spis, pod uslovom da se svedoci stave na raspolaganje radi unakrsnog ispitivanja;

(iii) optuženom se ne postavljaju ograničenja u pogledu unakrsnog ispitivanja gorenavedenih svedoka.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst merodavan.

 

/potpis na originalu/

 

Richard May,

 

predsedavajući

Dana 7. oktobra 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

 
 

[pečat Međunarodnog suda]