PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 9. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA ODREĐIVANJE ZAŠTITNIH MERA ZA SVEDOKA B-1445


Tužilaštvo
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi
Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom i delimično ex parte “Zahtevu optužbe za određivanje zaštitnih mera za svedoka B-1445” (u daljem tekstu: Zahtev), od 7. oktobra 2003. godine, kojim se traži određivanje zaštitnih mera upotrebe pseudonima i izobličenja slike lica i glasa za svedoka koji je u zahtevu identifikovan i koji se navodi pod pseudonimom B-1445,

IMAJUĆI U VIDU da su zatražene zaštitne mere za svedoka B-1445, kako je obrazloženo u Zahtevu, razumne i primerene za zaštitu svedoka i svedokove porodice,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da tražene zaštitne mere nisu u suprotnosti sa pravima optuženog,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE sledeće:

  1. svedok B-1445 će svedočiti uz upotrebu pseudonima i izobličenje slike lica i glasa;

  2. ime, adresa, mesto boravka i podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet svedoka B-1445 biće zapečaćeni i neće biti sadržani ni u jednom javnom spisu Međunarodnog suda;

  3. na onim mestima gde su ime, adresa, mesto boravka i drugi podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet svedoka B-1445 sadržani u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, te informacije će se izbrisati iz tih dokumenata;

  4. dokumenti Međunarodnog suda koji sadrže podatke o identitetu svedoka B-1445 neće se obelodanjivati javnosti i sredstvima javnog informisanja;

  5. javnost i sredstva javnog informisanja ne smeju fotografisati, praviti video snimke ili crtati svedoka B-1445 dok se on nalazi u zgradi Međunarodnog suda;

  6. ime svedoka i druge podatke pomoću kojih se može utvrditi njegov identitet, optuženi, njegovi pravni pomoćnici i amici curiae neće obelodanjivati javnosti i sredstvima javnog informisanja, izuzev u ograničenoj meri u kojoj je takvo obelodanjivanje neophodno da bi se pripremilo unakrsno ispitivanje svedoka.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se tekst na engleskom smatra merodavnim.

 

/potpis na originalu/

 

Richard May,

 

predsedavajući

Dana 9. oktobra 2003. godine

 

U Hagu,

 

Holandija

 
 

[pečat Međunarodnog suda]