PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 10. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA PRIHVATANJE IZJAVE SVEDOKA RELEVANTNE ZA DOGAĐAJE U OPŠTINAMA BRČKO, FOČA, BIJELJINA I BOSANSKA KRUPA UMESTO SVEDOČENJA VIVA VOCE, U SKLADU SA PRAVILIMA 54, 75, i 92BIS

Optužba:
g. Geoffrey Nice

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amicus Curiae:
g. Stephen Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO delimično poverljivom "Zahtevu optužbe za prihvatanje izjava svedoka relevantnih za događaje u opštinama Brčko, Foča, Bijeljina i Bosanska Krupa umesto svedočenja viva voce u skladu s pravilima 54, 75 i 92bis," ( u daljem tekstu: Zahtev) koji je 4. septembra 2003. podnelo Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba), u kojem, između ostalog, traži da se u dokaze uvrste pismene izjave i relevantni dokazni predmeti svedoka B-1448, B-1011, B-1018 i B-1351 bez unakrsnog ispitivanja, a pismene izjave i relevantni dokazni predmeti svedoka B-1412, B-1453, B-1531 i B-1353 uz unakrsno ispitivanje,

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor amici curiae na delimično poverljivi "Zahtev optužbe za prihvatanje izjava svedoka relevantne za događaje u opštinama Brčko, Foča, Bijeljina i Bosanska Krupa umesto svedočenja viva voce u skladu s pravilima 54, 75 i 92bis od 4. septembra 2003", koji su amici curiae podneli 12. septembra 2003. (u daljem tekstu: Odgovor amici), u kome, inter alia, predlažu da svedoke B-1353, B-1011, B-1018 i B-1351 treba saslušati viva voce, a da svedoka B-1448 treba saslušati viva voce po pitanju porekla i autentičnosti dokumenata koje navodi u izjavi,

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 92bis(A) predviđa da:

Pretresno veće može prihvatiti, delimično ili u celosti, dokaze u obliku pismene izjave svedoka umesto usmenog svedočenja, kad se njima dokazuje nešto drugo, a ne dela i ponašanje optuženog za koje se on tereti u optužnici.

IMAJUĆI U VIDU članove 20 i 21 Statuta,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se optuženi u načelu protivi uvrštavanju dokaza na osnovu pravila 92bis i pretpostavljajući da isto važi i za ove zahteve,

UZIMAJUĆI U OBZIR da dokazi navedeni u Zahtevu ne govore o delima i ponašanju optuženog i da se prvenstveno odnose na bazu zločina, te su stoga prihvatljivi na osnovu pravila 92bis.

UZIMAJUĆI U OBZIR da je kumulativna priroda svedočenja samo jedan od faktora u prilog uvrštavanju izjave na osnovu pravila 92bis(A),

U SKLADU SA pravilima 54, 75(A) i 92bis Pravilnika,

OVIME NALAŽE kako sledi:

(i) izjave i relevantni dokazni predmeti svedoka B-1011, B-1018, B-1353 i B-1448 biće uvršćeni u dokaze pod uslovom da svedoci budu dostupni radi unakrsnog ispitivanja od strane optuženog, s tim da unakrsno ispitivanje svedoka B-1448 bude ograničeno na dokaze koji se odnose na pronalaženje dokumenata kod mrtve osobe,

(ii) izjave i prateći dokazni predmeti svedoka B-1412, B-1453 i B-1531 biće uslovno uvršćeni do overavanja deklaracije predviđene pravilom 92bis(B), i pod uslovom da svedoci budu dostupni radi unakrsnog ispitivanja od strane optuženog,

(iii) izjava i relevantni dokazni predmeti svedoka B-1351 biće uvršćeni bez unakrsnog ispitivanja, i

(iv) delovi pismene izjave svedoka B-1018 koji se odnose na imena žrtava seksualnog nasilja u Foči biće redigovani.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući
   
Dana 10. oktobra 2003.  
U Hagu,  
Holandija  

[pečat Međunarodnog suda]