PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 14. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA DOZVOLU DA SE NA SPISAK SVEDOKA DODA SVEDOK MIROSLAV DERONJIĆ


Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO "Zahtevu optužbe za dozvolu da se na spisak svedoka doda svedok Miroslav Deronjić", podnetom 9. oktobra 2003, kojim se traži da se njihovom spisku svedoka doda jedan svedok i da se svedoci B-1502 i B-1702 izbrišu sa spiska (u daljem tekstu: Zahtev),

UZIMAJUĆI U OBZIR odluku koju je Pretresno veće donelo po podnošenju pretpretresnog materijala za delove predmeta koji se odnose na Bosnu i Hrvatsku, prema kojoj će dodatni materijali biti prihvaćeni samo ako se za to iznesu valjani razlozi,[1]

BUDUĆI DA Pretresno veće prihvata da je objašnjenje izneto u Zahtevu uverilo Pretresno veće da je kriterijum valjanog razloga zadovoljen time što je svedok tek nedavno stavljen na raspolaganje da svedoči te što će on izneti važne dokaze,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima

OVIM ODOBRAVA ZAHTEV i NALAŽE da se svedok Miroslav Deronjić doda na spisak svedoka optužbe i da se svedoci B-1502 i B-1702 izbrišu sa spiska svedoka optužbe.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavna engleska verzija.

 

/potpis na originalu/

 

Richard May,

 

P redsedavajući

   

Dana 14. oktobra 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

 
   
 

[pečat Međunarodnog suda][1] "Odluka po zahtevu Tužilaštva za saglasnost Pretresnog veća za izmenu rasporeda podnošenja podnesaka", 18. april 2002., str. 3.