PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 14. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA ODREĐIVANJE ZAŠTITNIH MERA ZA SVEDOKE B-1115 i B-1122

Tužilaštvo
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi
Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po poverljivom i delimično ex parte "Zahtevu optužbe za određivanje zaštitnih mera za suđenje za svedoka B-1115 i svedoka B-1122" (dalje u tekstu: Zahtev), koji je podnet 8. oktobra 2003. i kojim se traže zaštitne mere upotrebe pseudonima i izobličenja slike lica za svedoke koji su navedeni u Zahtevu,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su zaštitne mere tražene za svedoke, kako je obrazloženo u Zahtevu, razumne i primerene za zaštitu svedoka i njihovih porodica,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da tražene mere nisu u suprotnosti s pravima optuženog,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE sledeće:

(1) svedoci B-1115 i B-1122 mogu da svedoče uz upotrebu tog pseudonima i izobličenje slike lica;

(2) ime, adresa, mesto boravka i podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet svedoka B-1115 i B-1122 biće zapečaćeni i neće biti sadržani ni u jednom javnom spisu Međunarodnog suda;

(3) na onim mestima gde se ime, adresa, mesto boravka ili drugi podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet svedoka B-1115 i B-1122 pojavljuju u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, te informacije će se izbrisati iz tih dokumenata;

(4) dokumenti Međunarodnog suda koji sadrže podatke o identitetu svedoka B-1115 i B-1122 neće se obelodanjivati javnosti i sredstvima javnog informisanja;

(5) javnost i sredstva javnog informisanja ne smeju fotografisati, snimati video-tehnikom niti crtati svedoke B-1115 i B-1122 dok se oni nalaze u zgradi Međunarodnog suda;

(6) optuženi, njegovi pravni saradnici i amici curiae neće obelodanjivati javnosti i sredstvima javnog informisanja ime svedoka i druge podatke pomoću kojih se može utvrditi njihov identitet, izuzev u ograničenoj meri u kojoj je takvo obelodanjivanje neophodno da bi se pripremilo unakrsno ispitivanje svedoka.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavna engleska verzija.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
Dana 14. oktobra 2003.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]