PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 16. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA ZAŠTITNE MERE U VEZI SA SUĐENJEM ZA SVEDOKA B-1453

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

REŠAVAJUĆI po poverljivom i delimično ex parte "Zahtevu optužbe za zaštitne mere u vezi sa suđenjem za svedoka B-1453" podnetom 14. oktobra 2003, u kojem se traže zaštitne mere upotrebe pseudonima i izobličenja slike (u daljem tekstu: Zahtev),

UZIMAJUĆI U OBZIR da su tražene zaštitne mere za ovog svedoka, kako se navode u Zahtevu, razumne i primerene zaštiti svedoka i njegove porodice,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da tražene zaštitne mere nisu u suprotnosti s pravima optuženog,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE kako sledi:

(1) svedok B-1453 može svedočiti uz upotrebu tog pseudonima i uz izobličenje slike;

(2) ime, adresa, mesto boravka i podaci koji ukazuju na identitet svedoka B-1453 moraju biti zapečaćeni i ne smeju biti sadržani ni u jednom javnom dokumentu Međunarodnog suda;

(3) u meri u kojoj su ime, adresa, mesto boravka i drugi podaci koji ukazuju na identitet svedoka B-1453 sadržani u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, pomenute informacije moraju se izbrisati iz tih dokumenata;

(4) dokumenti Međunarodnog suda koji ukazuju na identitet svedoka B-1453 ne smeju se obelodanjivati javnosti ni sredstvima javnog informisanja;

(5) osobe iz javnosti i predstavnici sredstava javnog informisanja ne smeju fotografisati, snimati na video niti crtati svedoka B-1453 dok se on nalazi u prostorijama Međunarodnog suda,

(6) optuženi, njegovi pravni saradnici i amici curiae javnosti ili sredstvima javnog informisanja ne smeju obelodanjivati ime svedoka ni druge podatke koji ukazuju na njegov identitet, izuzev u ograničenoj meri u kojoj je takvo obelodanjivanje nužno za pripremu unakrsnog ispitivanja svedoka.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući
Dana 16. oktobra 2003.  
U Hagu,  
Holandija  

[pečat Međunarodnog suda]