PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 20. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU TUŽILAŠTVA ZA DOZVOLU
DA SE DODA SVEDOK MICHEL RIVIERE


Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po delimično poverljivom "Zahtevu Tužilaštva za dozvolu da se doda svedok Michel Riviere", podnetom 15. oktobra 2003, u kojem Tužilaštvo traži da se taj svedok doda na spisak svedoka Tužilaštva,

UZIMAJUĆI U OBZIR odluku Pretresnog veća nakon podnošenja pretpretresnog materijala Tužilaštva za deo suđenja koji se odnosi na Hrvatsku i Bosnu da će dozvoliti uvrštavanje dodatnog materijala Tužilaštva samo ako se za to iznese valjan razlog,[1]

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće, na osnovu objašnjenja izloženog u Zahtevu, uverilo da je ispunjen njegov uslov o valjanom razlogu, te da svedok može dati izjavu u vezi sa video materijalom koji je prikazan i čiji su relevantni delovi označeni tokom svedočenja jednog od prethodnih svedoka u ovom postupku,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima

OVIM USVAJA ZAHTEV i NALAŽE da se svedok Michel Riviere doda na spisak svedoka Tužilaštva.

Sačinjeno na engleskom i francuskom jeziku, s tim da se engleski tekst smatra merodavnim.

 

/potpis na originalu/

 

Richard May,

 

predsedavajući sudija

   
   

Dana 20. oktobra 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

 
 

[pečat Međunarodnog suda][1] "Odluka po zahtevu Tužilaštva za saglasnost Pretresnog veća za izmenu rasporeda podnošenja podnesaka", od 18. aprila 2002, str. 3.