PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 28. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA ZAŠTITNE MERE
ZA SVEDOKA B-1448

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack

Optuženi:
Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

REŠAVAJUĆI po poverljivom i delimično ex parte "Zahtevu optužbe za zaštitne mere u vezi sa suđenjem za svedoka B-1448" (u daljem tekstu: Zahtev), koji je 22. oktobra 2003. podnelo Tužilaštvo, u kojem se traže zaštitne mere i dalja upotreba pseudonima i izobličenja slike i glasa,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su tražene zaštitne mere za svedoka B-1448, kako se navode u Zahtevu, razumne i primerene zaštiti svedoka B-1448,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da tražene zaštitne mere nisu u suprotnosti s pravima optuženog,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE kako sledi:

(1) svedok B-1448 će svedočiti uz dalju upotrebu pseudonima i uz izobličenje slike i glasa;

(2) ime, adresa, mesto boravka i podaci koji ukazuju na identitet svedoka B-1448 moraju biti zapečaćeni i ne smeju biti sadržani ni u jednom javnom dokumentu Međunarodnog suda;

(3) u meri u kojoj su ime, adresa, mesto boravka i drugi podaci koji ukazuju na identitet svedoka B-1448 sadržani u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, pomenute informacije moraju se izbrisati iz tih dokumenata;

(4) dokumenti Međunarodnog suda koji ukazuju na identitet svedoka B-1448 ne smeju se obelodanjivati javnosti ni sredstvima javnog informisanja;

(5) predstavnici sredstava javnog informisanja i posetioci ne smeju fotografisati, snimati na video niti crtati svedoka B-1448 dok se on nalazi u prostorijama Međunarodnog suda,

(6) svi materijali koji se odnose na svedoka B-1448 moraju se vratiti Sekretarijatu po okončanju ovog postupka; i

(7) sve odredbe ove Odluke podjednako važe za amici curiae i pravne saradnike optuženog.

U smislu ove odluke, pojam "javnosti" označava i obuhvata sva lica, vlade, organizacije, pravna lica, klijente, udruženja i grupe, izuzev sudija Međunarodnog suda, osoblja Sekretarijata, tužioca, optuženog i amici curiae. Pojam "javnosti" takođe obuhvata, između ostalog, porodicu, prijatelje i saradnike optuženog; optužene i branioce u drugim predmetima ili postupcima pred Međunarodnim sudom; sredstva javnog informisanja i novinare.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući
Dana 28. oktobra 2003.  
U Hagu,  
Holandija  

[pečat Međunarodnog suda]