PRED PRETRESNIM VEĆEM

Sudija:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 30. oktobar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA O PODNOŠENJU IZVEŠTAJA VEŠTAKA HELGEA BRUNBORGA OD STRANE TUŽILAŠTVA U SKLADU SA PRAVILOM 94bis I ZAHTEVU DA SE U SPIS UVRSTE TRANSKRIPTI NA OSNOVU PRAVILA 92bis(D)

Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amicus curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO "Podnošenju optužbe izveštaja veštaka Helgea Brunborga od strane Tužilaštva u skladu s pravilom 94bis i zahtevu da se uvrste u spis transkripti na osnovu pravila 92bis(D)," koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 20. oktobra 2003. (u daljem tekstu: Zahtev), kojim se traži da se u dokazni spis uvrste transkripti i relevantni dokazni predmeti, uz svedočenje Helgea Brunborga na suđenju u predmetu Tužilac protiv Radislava Krstića (u daljem tekstu: transkripti iz predmeta Krstić), kao i "Izveštaj o broju nestalih i mrtvih iz Srebrenice" od 12. februara 2003. i "Prilog izveštaju o broju nestalih i mrtvih iz Srebrenice" od 12. aprila 2003. (u daljem tekstu, zajedno: Izveštaji veštaka),[1]

IMAJUĆI U VIDU da optužba prihvata da ovaj svedok mora pristupiti radi unakrsnog ispitivanja od strane optuženog u vezi s njegovim svedočenjem na suđenju u predmetu Krstić,

IMAJUĆI U VIDU da će optužba verovatno hteti da postavi dodatna pitanja tokom glavnog ispitivanja i da će podneti nove dokazne predmete kada Helge Brunborg bude svedočio,

IMAJUĆI U VIDU da optužba predlaže da se "Izveštaj o brojnosti i nacionalnom sastavu stanovništva Kosova" od 14. avgusta 2003. i "Dopunu izveštaju o brojnosti i nacionalnom sastavu stanovništva Kosova" od 12. septembra 2003. (u daljem tekstu, zajedno: "Izveštaji o Kosovu"), kao i Izveštaji veštaka budu uvršteni u spis 20. novembra 2003. kada je predviđeno da svedoči Helge Brunborg,

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor amici curiae na 'Podnošenje izveštaja veštaka Helgea Brunborga od strane Tužilaštva u skladu s pravilom 94bis i zahtev za da se u spis uvrste transkripti na osnovu pravila 92bis(D)'" od 20. oktobra 2003, koji su amici curiae (u daljem tekstu: amici) podneli 27. oktobra 2003. (u daljem tekstu: Odgovor);

IMAJUĆI U VIDU tvrdnju amici da, imajući u vidu Nalog o rasporedu od 24. maja 2002, optužba podnosi zahtev da se uvrsti u spis novi izveštaj veštaka sa novim sadržajem i da, u tim uslovima, optužbi ne treba dati dozvolu da uvrsti u spis dokaze iz Izveštaja veštaka podnetih u prilogu Zahteva,

IMAJUĆI U VIDU tvrdnju amici da ovu priliku ne treba koristiti za izvođenje dokaza koji su ili dodatni ili dopunski u odnosu na prvobitni izveštaj, što bi, inače, bilo suprotno pravilu 94bis koje predviđa dostavljanje potpunog izveštaja, mada bi bilo prihvatljivo da se taj izveštaj pojasni, ali ne i da se svedočenje viva voce koristi kao sredstvo za iznošenje novih informacija koje mogu predstavljati iznenađenje za drugu stranu,

IMAJUĆI U VIDU tvrdnju amici da je, na osnovu odluke Pretresnog veća o zahtevu optužbe da se u spis uvrsti pismena izjava dr Berka Zečevića u skladu s pravilom 92bis(A) od 9. septembra 2003. (u daljem tekstu: Odluka u vezi sa Zečevićem), pravilna procedura za podnošenje dokaza veštaka ona koja je predviđena na osnovu pravila 94bis, da će Helge Brunborg ionako biti pozvan da svedoči, da se transkripti iz predmeta Krstić koriste kao prilog Izveštajima veštaka i da se ti dokazi ne koriste umesto usmenog svedočenja, što predstavlja nepravilnu upotrebu procedure na osnovu pravila 92bis,

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 92bis(D) predviđa sledeće:

Veće može uvrstiti u spis transkript iskaza koje je svedok dao u postupku pred Međunarodnim sudom kojim se dokazuje nešto drugo, a ne dela i ponašanje optuženog.

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 94bis predviđa sledeće:

(A) Potpuna izjava svakog veštaka kojeg poziva strana u postupku obelodanjuje se unutar roka koji postavi pretresno veće ili pretpretresni sudija.

(B)U roku od trideset dana od obelodanjivanja izjave veštaka, ili u roku koji odredi pretresno veće ili pretpretresni sudija, suprotna strana će dostaviti službeno obaveštenje o tome da li :

(i) prihvata izjavu veštaka; ili

(ii) veštaka želi unakrsno da ispita; i

(iii) da li osporava kvalifikovanost svedoka kao veštaka ili relevantnost celog izveštaja ili nekog njegovog dela, navodeći koje delove izveštaja osporava.

(C) Ako suprotna strana prihvati izjavu veštaka, tu izjavu pretresno veće može uvrstiti u dokazni materijal, a da se svedok ne pozove da lično svedoči.

IMAJUĆI U VIDU članove 20 i 21 Statuta,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se optuženi u načelu protivi uvrštavanju dokaza na osnovu pravila 92bis,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se tamo predočenim dokazima ne dokazuju dela i ponašanje optuženog, da nisu bliski optuženom i da nisu ključni za pitanja u predmetu, te da su stoga prihvatljivi na osnovu pravila 92bis,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Odlukom u vezi sa Zečevićem odbijen zahtev optužbe da se u spis uvrsti pismena izjava Berka Zečevića i da je naloženo da svedok pristupi radi unakrsnog ispitivanja od strane optuženog,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je svedok veštak i da je stoga pravilna procedura koju treba slediti prilikom uvrštavanja njegovog svedočenja u spis ona koja je navedena u pravilu 94bis,

NA OSNOVU pravila 92bis i 94bis Pravilnika,

OVIM NALAŽE kako sledi:

(i) transkripti iz predmeta Krstić neće se uvrsitit u spis, a

(ii) Izveštaji veštaka će biti uvršteni u spis.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući
Dana 30. oktobra 2003.  
U Hagu,  
Holandija [pečat Međunarodnog suda]


[1] Prilozi B i C Zahteva.