PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 4. septembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU TUŽILAŠTVA ZA PRIMENU ZAŠTITNIH MERA VEZANIH ZA SUĐENJE ZA SVEDOKE B-179 I B-1058


 

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi
Slobodan Milošević

Amici Curiae
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po poverljivom i delimično ex parte "Zahtevu tužilaštva za primenu zaštitnih mera vezanih za suđenje za svedoke B-179 i B-1058", dostavljenom 26. avgusta 2003. (dalje u tekstu: Zahtev), kojim se traže zaštitne mere upotrebe pseudonima i izobličenja slike lica za svedoka B-179 i upotrebe pseudonima, izobličenja slike lica i glasa za svedoka B-1058,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su zaštitne mere zatražene za te svedoke, kako je obrazloženo u Zahtevu, razumne i primerene za zaštitu i svedoka i njihovih porodica,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da tražene zaštitne mere nisu u suprotnosti s pravima optuženog,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE sledeće:

  1. svedok B-179 može da svedoči uz upotrebu pseudonima i izobličenje slike lica ;

  2. svedok B-1058 može da svedoči uz upotrebu pseudonima i izobličenje slike lica i glasa;

  3. ime, adresa, mesto boravka i podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet svedoka biće zapečaćeni i neće biti sadržani ni u jednom javnom spisu Međunarodnog suda;

  4. na onim mestima gde su ime, adresa, mesto boravka ili drugi podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet svedoka već sadržani u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, te informacije će se izbrisati iz tih dokumenata;

  5. dokumenti Međunarodnog suda koji sadrže podatke o identitetu svedoka neće se obelodanjivati javnosti i sredstvima javnog informisanja;

  6. javnost i sredstva javnog informisanja ne smeju fotografisati, praviti video snimke ili crtati svedoke dok se oni nalaze u zgradi Međunarodnog suda;

  7. imena svedoka i druge podatke pomoću kojih se može utvrditi njihov identitet, optuženi, njegovi pravni pomoćnici i amici curiae neće obelodanjivati javnosti i sredstvima javnog informisanja, izuzev u ograničenoj meri u kojoj je takvo obelodanjivanje neophodno da bi se pripremilo unakrsno ispitivanje svedoka.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu se tekst na engleskom smatra merodavnim.

 

/potpis na originalu/

 

Richard May,

 

predsedavajući

   
   

Dana 4. septembra 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

 
 

[pečat Međunarodnog suda]