PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 6. novembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


DALJA ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA FORMALNO PRIMANJE NA ZNANJE ČINJENICA O KOJIMA JE VEĆ PRESUĐENO


Tužilaštvo  
   
gđa Carla Del Ponte gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Geoffrey Nice g. Dermot Groome

Optuženi
g. Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
prof. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU "Odluku po interlokutornoj žalbi optužbe na žOdluku Pretresnog veća po Predlogu optužbe za formalno primanje na znanje činjenica o kojima je već presuđeno od 10. aprila 2003.", koju je 28. oktobra 2003. donelo Žalbeno veće (u daljem tekstu: Odluka Žalbenog veća),

NA OSNOVU pravila 94 i 54 Pravilnika o postupku i dokazima,

OVIM NALAŽE stranama u postupku i amici curiae da u roku od 21 dana podnesu podneske o uticaju Odluke Žalbenog veća na Predlog optužbe[1].

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  sudija O-Gon Kwon
   
   
Dana 6. novembra 2003.  
U Hagu,  
Holandija  
  [pečat Međunarodnog suda]

[1] "Predlog optužbe za formalno primanje na znanje činjenica o kojima je već presuđeno", 12. decembar 2002.