PRED PRETRESNIM VEĆEM

Sudija:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 6. novembar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE U POGLEDU PRILOGA
STRUČNOM IZVEŠTAJU PUKOVNIKA IVANA GRUJIĆA

Optužba: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po "Zahtevu optužbe u pogledu priloga stručnom izveštaju pukovnika Ivana Grujića", koji je optužba podnela 15. oktobra 2003. (dalje u tekstu: Zahtev), i "Corrigenduma Zahteva optuže u pogledu priloga stručnom izveštaju pukovnika Ivana Grujića koji je podnesen 15. oktobra 2003", koji je podnesen 4. novembra 2003,

IMAJUĆI U VIDU da optužba (1) u zahtevu prikazuje da je (a) dana 5. februara 2003. optužba podnela izveštaj pukovnika Ivana Grujića, koji je pred Međunarodnim sudom svedočio 3. marta 2003. opisujući svoje sudelovanje u ekshumacijama u Sremskoj Mitrovici, a 4. marta 2003. je svedočio o zatočeničkom zatvoru u Sremskoj Mitrovici i o ubijanju zatočenika u tom objektu, (b) 16. jula 2003. Emil Čakalić je svedočio pred Pretresnim većem o ubistvu Nike Šoljića u zatočeničkom zatvoru u Sremskoj Mitrovici, (c) kao rezultat svedočenja gospodina Čakalića, optužba je sprovela daljnje istrage u vezi sa gospodinom Šoljićem; (2) i traži da se rezultati ovih istraga ("prilozi")[1] uvrste u spis kao prilog izveštaju pukovnika Grujića, a da ga ne mora pozvati da ponovo svedoči ,

IMAJUĆI U VIDU da je "Replika amici curiae na Zahtev optužbe u pogledu priloga stručnom izveštaju pukovnika Ivana Grujića od 15. oktobra 2003." koji su Amici curiae podneli 27. oktobra 2003. (dalje u tekstu: Protivljenje), u kojem se protive Zahtevu sa obrazloženjem da se, prema Pravilniku o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik) prilozi ne mogu uvrstiti u spis i da Zahtev nije u skladu s "Odlukom u vezi sa podnošenjem ispravke izveštaja veštaka Patricka Balla koju je dostavila optužba", koju je Pretresno veće objavilo 25. februara 2003. ni sa "Nalogom o rasporedu", koji je objavljen 24. maja 2002,

UZIMAJUĆI U OBZIR da zahtev nije blagovremen prema "Nalogu o rasporedu" koji je objavljen 24. maja 2002. i u kojem se nalaže da "optužba mora najkasnije do srede, 29. maja 2002. ... da dostavi Pretresnom veću ... identitet i izjave svih veštaka koje treba da pozove u ovom predmetu",

UZIMAJUĆI U OBZIR da se optužba ne poziva ni na kakav pravni autoritet da bi potkrepila svoj zahtev i da nije ustanovila značaj dodatnih informacija koje su sadržane u prilogu čije ona uvrštavanje u spis traži,

NA OSNOVU pravila 54 i 94 bis Pravilnika,

OVIM ODBACUJE Zahtev.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavna verzija na engleskom.

  /potpis na originalu/
  O-Gon Kwon,
  sudija
Dana 6. novembra 2003.  
U Hagu,  
Holandija  
  [pečat Međunarodnog suda]

[1] Prilozi A-G Zahtevu.