PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 13. novembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


JEDANAESTA ODLUKA PO ZAHTEVIMA TUŽILAŠTVA I SRBIJE I CRNE GORE NA OSNOVU PRAVILA 54bis
Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildergaard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack
   
Vlada Srbije i Crne Gore Optuženi:
g. Vladimir Đerić g. Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom "Izveštaju Tužilaštva o poštovanju odluka Pretresnog veća vezanih za pravilo 54bis i zahtevu za izdavanje daljih naloga na osnovu pravila 54bis", koji je Tužilaštvo podnelo 31. oktobra 2003. (dalje u tekstu: Podnesak), u kojem se inter alia traži da Pretresno veće izda obavezujuće naloge vladi Srbije i Crne Gore (dalje u tekstu: Srbija i Crna Gora) za dostavu dokumenata,

IMAJUĆI U VIDU da Tužilaštvo nije obavestilo Srbiju i Crnu Goru o Podnesku,

UZIMAJUĆI U OBZIR da pravilo 54bis(d)(i) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje da će, osim u slučajevima kada je odluka doneta na osnovu paragrafa (B) ili (C), država biti obaveštena o zahtevu,

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno veće još nije donelo odluku po Podnesku na osnovu pravila 54bis (B) ili (C) Pravilnika,

UZIMAJUĆI U OBZIR da će odgovor Srbije i Crne Gore biti od pomoći Pretresnom veću pri donošenju odluke po Podnesku,

NA OSNOVU člana 29 Statuta Međunarodnog suda i pravila 54bis Pravilnika,

OVIM NALAŽE sledeće:

(1) Tužilaštvo će najkasnije do 17. novembra 2003. obavestiti Srbiju i Crnu Goru o Podnesku.

(2) Srbija i Crna Gora će najkasnije do 1. decembra 2003. dostaviti svoj eventualni odgovor na Podnesak.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući sudija
   
Dana 13. novembra 2003.  
U Hagu,  
Holandija  
   
  [pečat Međunarodnog suda]