PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 21. novembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA ODREĐIVANJE ZAŠTITNIH MERA ZA SUĐENJE ZA SVEDOKA B-1746

Tužilaštvo
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi
g. Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po poverljivom i delimično ex parte "Zahtevu optužbe za određivanje zaštitnih mera za suđenje za svedoka B-1746" (dalje u tekstu: Zahtev), koji je podnet 19. novembra 2003. i kojim se traže zaštitne mere izobličenja slike lica i glasa i svedočenja na poluzatvorenoj sednici za jedan određeni deo svedokovog svedočenja,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su zaštitne mere tražene za svedoka, kako je obrazloženo u Zahtevu, razumne i primerene za zaštitu svedoka i njegove porodice,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da tražene mere nisu u suprotnosti s pravima optuženog,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE sledeće:

(1) svedok B-1746 može da svedoči uz izobličenje slike lica i glasa;

(2) o konkretnim pitanjima koja se navode u Zahtevu svedok B-1746 može da svedoči na poluzatvorenoj sednici;

(3) ime, adresa, mesto boravka i podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet svedoka B-1746 biće zapečaćeni i neće biti sadržani ni u jednom javnom spisu Međunarodnog suda;

(4) na onim mestima gde se ime, adresa, mesto boravka ili drugi podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet svedoka B-1746 pojavljuju u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, te informacije će se izbrisati iz tih dokumenata;

(5) dokumenti Međunarodnog suda koji sadrže podatke o identitetu svedoka B-1746 neće se obelodanjivati javnosti i sredstvima javnog informisanja;

(6) javnost i sredstva javnog informisanja ne smeju fotografisati, snimati video-tehnikom niti crtati svedoka B-1746 dok se on nalazi u zgradi Međunarodnog suda;

(7) optuženi, njegovi pravni saradnici i amici curiae neće obelodanjivati javnosti i sredstvima javnog informisanja ime svedoka i druge podatke pomoću kojih se može utvrditi njegov identitet, izuzev u ograničenoj meri u kojoj je takvo obelodanjivanje neophodno da bi se pripremilo unakrsno ispitivanje svedoka.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavna engleska verzija.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
Dana 21. novembra 2003.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]