PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 24. novembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO POVERLJIVOM ZAHTEVU OPTUŽBE ZA UVRŠTAVANJE U SPIS TRANSKRIPATA NA OSNOVU PRAVILA 92 BIS (D)

Tužilaštvo
g. Geoffrey Nice

Optuženi
Slobodan Milošević

Amicus curiae
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom "Zahtevu optužbe za uvrštavanje u spis transkripata na osnovu pravila 92 bis (D)" (u daljem tekstu: Zahtev), koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 2. oktobra 2003. i u kojem traži da se u dokaze uvrste transkripti iskaza i relevantni dokazni predmeti sledećih svedoka koji su u predmetima Brđanin i Sikirica svedočili o događajima u opštini Sanski Most:[1]

(i) transkripti iskaza i relevantni dokazni predmeti svedoka B-1043, uz unakrsno ispitivanje,[2]

(ii) transkripti iskaza i relevantni dokazni predmeti svedoka B-1042, B-1044, B-1088, B-1377, B-1611, B-1630 i B-1684, bez unakrsnog ispitivanja,

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 92 bis (D) predviđa sledeće:

Veće može uvrstiti u spis transkript iskaza koji je svedok dao u postupku pred Međunarodnim sudom kojim se dokazuje nešto drugo, a ne dela i ponašanje optuženog.

IMAJUĆI U VIDU članove 20 i 21 Statuta,

UZIMAJUĆI U OBZIR načelno protivljenje optuženog uvrštavanju u spis dokaza na osnovu pravila 92 bis,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je svih sedam svedoka unakrsno ispitano od strane branioca, kako u predmetu Brđanin, tako i u predmetu Sikirica,

UZIMAJUĆI U OBZIR da ti dokazi ne govore o delima i ponašanju optuženog i da se stoga, shodno pravilu 92 bis (D), mogu prihvatiti,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se ti dokazi odnose na pitanja koja mogu biti od ključnog značaja za odbranu optuženog i da su ta pitanja u ranijem unakrsnom ispitivanju svedoka B-1042, B-1044, B-1088, B-1377, B-1611, B-1630 i B-1684 obrađena na odgovarajući način,

NA OSNOVU pravila 54 i 92 bis (D) i (E) Pravilnika,

OVIM NALAŽE sledeće:

(i) transkripti i relevantni dokazni predmeti svedoka B-1043 uvrstiće se u spis, s tim da svedok mora pristupiti radi unakrsnog ispitivanja od strane optuženog,

(ii) transkripti i relevantni dokazni predmeti svedoka B-1042, B-1044, B-1088, B-1377, B-1611, B-1630 i B-1684 uvrstiće se u spis bez unakrsnog ispitivanja, pod uslovom da se (a) iz transkripata isključe delovi koji se odnose na JNA i da (b) ih optužba podnese u roku od sedam dana od donošenja ove odluke, kojoj se sudija Robinson protivi: u suprotnom, svedoci moraju pristupiti radi unakrsnog ispitivanja od strane optuženog.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavna engleska verzija.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući sudija
Dana 24. novembra 2003.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Tužilac protiv Radoslava Brđanina i Momira Talića, predmet br. IT-99-36-T, i Tužilac protiv Duška Sikirice i drugih, predmet br. IT-95-8-T.

[2] Zahtev se odnosi i na svedoka B-1046. Međutim, optužba je naknadno navela da taj svedok neće biti pozvan, vidi poverljiv i delimično ex parte "Četvrti zbirni zahtev za dozvolu da izmeni spisak svedoka i zahtev za zaštitne mere za svedoke koji se u njemu navode", koji je podnet 31. oktobra 2003. (Poverljivi dodatak A).