PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 2. decembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA ODREĐIVANJE ZAŠTITNIH MERA ZA SVEDOKA B-1011

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po "Zahtevu optužbe za određivanje zaštitnih mera za svedoka B-1011" (dalje u tekstu: Zahtev), koji je optužba podnela poverljivo i delimično ex parte 27. novembra 2003. i kojim se traže zaštitne mere dalje upotrebe pseudonima i izobličenja slike lica,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su tražene zaštitne mere razumne i primerene za zaštitu svedoka B-1011,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da tražene zaštitne mere nisu u suprotnosti s pravima optuženog,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE sledeće:

(1) svedok B-1011 svedočiće i dalje uz upotrebu pseudonima i izobličenje slike lica;

(2) ime, adresa, mesto boravka i podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet svedoka B-1011 biće zapečaćeni i neće biti sadržani ni u jednom javnom spisu Međunarodnog suda;

(3) na onim mestima gde se ime, adresa, mesto boravka ili drugi podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet svedoka B-1011 pojavljuju u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, te informacije će se izbrisati iz tih dokumenata;

(4) dokumenti Međunarodnog suda koji sadrže podatke o identitetu svedoka B-1011 neće se obelodanjivati javnosti i sredstvima javnog informisanja;

(5) javnost i sredstva javnog informisanja ne smeju fotografisati, snimati video-tehnikom niti crtati svedoka B-1011 dok se on nalazi u zgradi Međunarodnog suda;

(6) sav materijal koji se odnosi na svedoka B-1011 mora se vratiti Sekretarijatu posle završetka ovog postupka; i

(7) sve odredbe ove Odluke odnose se podjednako na amici curiae i na pravne saradnike optuženog.

Za potrebe ove odluke, pojam "javnost" znači i uključuje sve osobe, vlade, organizacije, pravna lica, klijente, udruženja i grupe, izuzev sudija Međunarodnog suda, osoblja Sekretarijata, tužioca, optuženog i amici curiae. Pojam "javnost" takođe uključuje, između ostalog, porodicu, prijatelje i saradnike optuženog; optužene i pravne zastupnike u drugim predmetima ili postupcima pred Međunarodnim sudom, sredstva javnog informisanja i novinare.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavna engleska verzija.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
Dana 2. decembra 2003.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]