PRED PRETRESNIM VEĆEM

Sudija:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 9. decembar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA PRIHVATANJE DEKLARACIJE SVEDOKA TOREA SOLDALA NA OSNOVU PRAVILA 89 (F)

Optužba:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
prof. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO “Zahtevu optužbe za prihvatanje deklaracije svedoka Torea Soldala na osnovu pravila 89 (F)”, u kojem se traži prihvatanje deklaracije tog svedoka od 20. avgusta 2003. na osnovu pravila 89 (F) Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik),

IMAJUĆI U VIDU pravilo 89 (F), koje predviđa sledeće: “Veće svedočenje svedoka može primiti usmeno ili, kad to dopuštaju interesi pravde, u pismenom obliku”,

IMAJUĆI U VIDU odluku Žalbenog veća koje je zauzelo stav da pravilo 89 (F) dopušta da se prihvati pismena izjava svedoka kada svedok:

(a) pristupi sudu;

(b) stoji na raspolaganju radi unakrsnog ispitivanja i ispitivanja od strane sudija; i

(c) potvrdi da je data izjava tačan odraz onoga što je rekao i onoga što bi rekao prilikom ispitivanja,[1]

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno veće treba da za svakog svedoka pojedinačno donese odluku o tome da li je u interesu pravde u smislu pravila 89(F) da se pismena izjava prihvati, imajući u vidu ne samo konkretne okolnosti nego i sadržaj njihovih iskaza,[2]

IMAJUĆI U VIDU da sadržaj deklaracije ne govori o delima i ponašanju samog optuženog i da je u interesu pravde da se deklaracija ovog svedoka prihvati na osnovu pravila 89 (F), pod uslovom da se ispune merila koja je postavilo Žalbeno veće,

NA OSNOVU pravila 89 (F),

OVIM NALAŽE sledeće:

(1) Pismena deklaracija svedoka Torea Soldala od 20. avgusta 2003. uvrstiće se u dokaze na osnovu pravila 89 (F) pod uslovom da svedok:

(a) pristupi sudu radi unakrsnog ispitivanja i ispitivanja od strane sudija; i

(b) potvrdi da je data izjava tačan odraz onoga što bi rekao prilikom ispitivanja.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
Dana 9. decembra 2003.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]


[1] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, “Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s prihvatanjem glavnih iskaza u pismenom obliku”, predmet br. IT-02-54-AR73.4, 30. septembar 2003, str. 11.

[2] Ibid., par. 21.