PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 9. decembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVIMA OPTUŽBE ZA PRIHVATANJE IZJAVA SVEDOKA NA OSNOVU PRAVILA 89 (F) I ODREĐIVANJE ZAŠTITNIH MERA ZA SVEDOKE B-1770 I B-1619

Tužilaštvo
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi
Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
prof. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom i delimično ex parte "Zahtevu optužbe za određivanje zaštitnih mera za suđenje za svedoke B-1770 i B-1619", koji je podnet 5. decembra 2003. i kojim se traži da se odrede izvesne zaštitne mere[1] i po "Zahtevu optužbe za prihvatanje izjava svedoka B-1770 i B-1619 na osnovu pravila 89 (F)", kojim se traži da se izjave tih svedoka prihvate na osnovu pravila 89 (F),

IMAJUĆI U VIDU pravilo 89 (F), koje predviđa sledeće: "Veće svedočenje svedoka može primiti usmeno ili, kad to dopuštaju interesi pravde, u pismenom obliku",

IMAJUĆI U VIDU odluku Žalbenog veća, prema kojoj pravilo 89 (F) dozvoljava prihvatanje pismenih izjava svedoka kada svedok:

(a) pristupi sudu;

(b) stoji na raspolaganju radi unakrsnog ispitivanja i ispitivanja od strane sudija; i

(c) potvrdi da je data izjava tačan odraz onoga što je rekao i onoga što bi rekao prilikom ispitivanja,[2]

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno veće odluku o tome da li je u interesu pravde da se pismene izjave prihvate kao glavni iskazi na osnovu pravila 89(F) treba da donese za svakog svedoka pojedinačno, uzimajući u obzir ne samo konkretne okolnosti nego i sadržaj njihovih iskaza,[3]

IMAJUĆI U VIDU da sadržaj izjava ne govori o ponašanju i delima optuženog i da je u interesu pravde da se izjave dva svedoka prihvate na osnovu pravila 89 (F), pod uslovom da se ispune kriterijumi koje je odredilo Žalbeno veće,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su zaštitne mere tražene za svedoke, kako je obrazloženo u Zahtevu, razumne i primerene za zaštitu svedoka i njihovih porodica,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da tražene zaštitne mere nisu u suprotnosti s pravima optuženog,

NA OSNOVU pravila 89 (F) i 75 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE sledeće:

(1) Pismena izjava svedoka B-1770 od 13. marta 2002. i relevantni dokazni predmeti, kao i pismena izjava svedoka B-1619 od 28. juna 1997. i relevantni dokazni predmeti prihvatiće se na osnovu pravila 89 (F), pod uslovom da svedoci

(a) pristupe sudu radi unakrsnog ispitivanja i ispitivanja od strane sudija; i

(b) potvrde da su date izjave tačan odraz onoga što bi rekli prilikom unakrsnog ispitivanja.

(2) Svedok B-1770 svedočiće pod tim pseudonimom i uz izobličenje slike lica, a svedok B-1619 svedočiće pod tim pseudonimom i uz izobličenje slike lica i glasa.

(3) Ime, adresa, mesto boravka i podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet svedoka B-1770 i B-1619 biće zapečaćeni i neće biti sadržani ni u jednom javnom spisu Međunarodnog suda.

(4) Na onim mestima gde se ime, adresa, mesto boravka ili drugi podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet svedoka B-1770 i B-1619 pojavljuju u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, te informacije će se izbrisati iz tih dokumenata.

(5) Dokumenti Međunarodnog suda koji sadrže podatke o identitetu svedoka B-1770 i B-1619 neće se obelodanjivati javnosti i sredstvima javnog informisanja.

(6) Javnost i sredstva javnog informisanja ne smeju fotografisati, snimati video-tehnikom niti crtati svedoke B-1770 i B-1619 dok se oni nalaze u zgradi Međunarodnog suda.

(7) Optuženi, njegovi pravni saradnici i amici curiae neće obelodanjivati javnosti i sredstvima javnog informisanja ime svedoka i druge podatke pomoću kojih se može utvrditi njihov identitet, izuzev u ograničenoj meri u kojoj je takvo obelodanjivanje neophodno da bi se pripremilo unakrsno ispitivanje svedoka.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući
   
Dana 9. decembra 2003.  
U Hagu,  
Holandija  
  [pečat Međunarodnog suda]

[1] Upotreba pseudonima, izobličenje slike lica i glasa za svedoka B-1619, te upotreba pseudonima i izobličenje slike lica za svedoka B-1770.

[2] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, "Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s prihvatanjem glavnih iskaza u pismenom obliku", predmet br. IT-02-54-AR73.4, 30. septembar 2003, str. 11.

[3] Ibid.,par. 21.