PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 16. decembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA UVRŠTAVANJE U SPIS TRANSKRIPATA NA OSNOVU PRAVILA 92 BIS (D) OD 3. DECEMBRA 2003.

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom “Zahtevu optužbe za uvrštavanje u spis transkripata na osnovu pravila 92 bis (D)” (u daljem tekstu: Zahtev), koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 3. decembra 2003, tražeći da Pretresno veće, na osnovu pravila 92bis (D) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), bez unakrsnog ispitivanja uvrsti u spis transkripte i relevantne dokazne predmete sledeća tri svedoka o bazi zločina, čije se svedočenje odnosi na zauzimanje zaštićene zone Srebrenica: B-1397, B-1395 i B-1401,

UZIMAJUĆI U OBZIR argument optužbe u vezi sa ova tri svedoka, naime (1) da transkripti i relevantni dokazni predmeti treba da se uvrste u spis jer sadrže informacije koje predstavljaju dokaze o bazi zločina koje ne govore o delima i ponašanju optuženog i nisu ključne za tezu optužbe; i (2) da unakrsno ispitivanje nije potrebno jer su sva tri svedoka u ranijim postupcima unakrsno ispitana od strane branilaca i ispitani od strane Pretresnog veća, kao i da nisu svedočila o Jugoslovenskoj narodnoj armiji niti o paravojnim snagama,

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 92 bis (D) i (E) Pravilnika predviđa da Pretresno veće (1) može uvrstiti u spis transkript iskaza koji je svedok dao u postupku pred Međunarodnim sudom kojim se dokazuje nešto drugo, a ne dela i ponašanje optuženog i (2) odlučiće da li će, u celosti ili delimično, prihvatiti izjavu ili transkript i da li će tražiti prisustvo svedoka radi unakrsnog ispitivanja,

IMAJUĆI U VIDU članove 20 i 21 Statuta Međunarodnog suda,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se optuženi u načelu protivi uvrštavanju dokaza na osnovu pravila 92 bis,

UZIMAJUĆI U OBZIR da informacije sadržane u transkriptima i relevantnim dokaznim predmetima ova tri svedoka ne govore o delima i ponašanju optuženog, pa su zato prihvatljivi na osnovu pravila 92 bis (D) Pravilnika,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su ta tri svedoka podvrgnuta unakrsnom isptivanju od strane branilaca i ispitivanju od strane Pretresnog veća u predmetu Tužilac protiv Radislava Krstića, predmet br. IT-98-33-T,

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno veće smatra da je, u ovom postupku i na osnovu pravila 92 bis (E) Pravilnika,

(1) primereno da svedok B-1401 bude podvrgnut unakrsnom ispitivanju,

(2) ali nije neophodno da svedoci B-1397 i B-1395 budu podvrgnuti unakrsnom ispitivanju [uz suprotno mišljenje sudije Robinsona],

NA OSNOVU pravila 92 bis (D) i (E) Pravilnika,

OVIM NALAŽE sledeće:

1. da se transkripti i dokazni predmeti svedoka B-1397 i B-1395 uvrste u spis bez potrebe da ti svedoci pristupe sudu radi unakrsnog ispitivanja [uz suprotno mišljenje sudije Robinsona],

2. transkripti i dokazni predmeti svedoka B-1401 uvrstiće se u spis pod uslovom da svedok B-1401 pristupi radi unakrsnog ispitivanja od strane optuženog.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući sudija
Dana 16. decembra 2003.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]