PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 16. decembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO POVERLJIVOM DRUGOM ZAHTEVU OPTUŽBE DA POZOVE SVEDOKA B-1717

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome prof. Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom "Drugom zahtevu optužbe da pozove svedoka B-1717", koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 4. decembra 2003. (u daljem tekstu: Drugi zahtev) i u kojem traži da mu se dozvoli da na spisak svojih svedoka doda svedoka B-1717 i da se odobri zaštitna mera sporazuma o neobelodanjivanju trećim stranama (u daljem tekstu: zaštitna mera),

IMAJUĆI U VIDU "Odluku po četvrtom zbirnom zahtevu Tužilaštva da izmeni spisak svedoka i zahtevu za zaštitne mere", koju je Pretresno veće donelo 21. novembra 2003. i u kojoj je odbilo zahtev optužbe da svedoka B-1717 doda na spisak svojih svedoka, zbog toga što je taj zahtev hipotetičan,

UZIMAJUĆI U OBZIR odluku koju je Pretresno veće donelo nakon dostavljanja pretpretresnog materijala optužbe za deo postupka koji se odnosi na Hrvatsku i Bosnu, u kojoj se kaže da će dozvoliti uvrštavanje dodatnog materijala u spis samo ako optužba za to iznese valjane razloge,[1]

UZIMAJUĆI U OBZIR da, iako je Drugi zahtev optužbe za dodavanje svedoka B-1717 na spisak njenih svedoka još uvek hipotetičan, Pretresno veće (1) prihvata obrazloženje izneto u Drugom zahtevu – da će optužba, shodno odredbama pravila 70 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), biti u mogućnosti da obelodani identitet svedoka B-1717 i zakaže njegovo pristupanje radi svedočenja tek pošto pribavi pristanak dotične države i da je u cilju pribavljanja tog pristanka s dotičnom državom vodila dugotrajne pregovore - i da se (2) uverilo da je zadovoljen zahtev Pretresnog veća o iznošenju valjanih razloga,

UZIMAJUĆI U OBZIR prirodu budućeg iskaza svedoka B-1717 i razloge zbog kojih se traže zaštitne mere, kako je obrazloženo u Drugom zahtevu,

IMAJUĆI U VIDU da je Pretresno veće u svojim ranijim odlukama detaljno navelo kriterijume koje treba zadovoljiti da bi se odobrile konkretne tražene zaštitne mere[2] i da će te kriterijume primeniti pri donošenju odluke o pravnom sredstvu koje se traži u Drugom zahtevu,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je (1) optužba kao razloge zbog kojih traži određivanje dotične zaštitne mere za svedoka B-1717 navela postojanje izrazito ozbiljne opasnosti po njegovu bezbednost i značaj koji se pripisuje njegovom budućem svedočenju i da je (2) Pretresno veće, primenivši relevantne kriterijume, odlučilo da je ta zaštitna mera primerena i da nije u suprotnosti s pravima optuženog,

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno veće odobrava zahtev optužbe za određivanje dotične zaštitne mere za svedoka B-1717 zato što se on odnosi na jednu posebnu i ograničenu kategoriju kojoj svedok B-1717 pripada,[3]

NA OSNOVU pravila 54, 69, 70 i 75 Pravilnika,

OVIM ODOBRAVA Zahtev i NALAŽE kako sledi:

1. Svedok B-1717 može se dodati na spisak svedoka optužbe.

2. Što se tiče zahteva optužbe da se za svedoka B-1717 odredi zaštitna mera sporazuma o neobelodanjivanju trećim stranama:

(a) optuženi i njegovi pravni saradnici neće obelodanjivati trećim stranama izjave svedoka i relevantne dokazne predmete, osim u onoj meri u kojoj je to direktno i konkretno nužno za pripremu i izvođenje dokaza odbrane;

(b) amici curiae neće obelodanjivati trećim stranama izjave svedoka i relevantne dokazne predmete, osim u meri u kojoj pružaju pomoć Pretresnom veću; i

(c) optuženi, njegovi pravni saradnici i amici curiae ishodiće od trećih strana sporazume o neobelodanjivanju (kako je predvidela optužba) kao preduslov za to da im se dostave izjave svedoka i relevantni dokazni predmeti.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući sudija
Dana 16. decembra 2003.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]


[1] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, "Odluka po zahtevu Tužilaštva za saglasnost Pretresnog veća za izmenu rasporeda podnošenja podnesaka", 18. april 2003, str. 3.

[2] Vidi Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, "Prva odluka po zahtevu Tužilaštva za zaštitne mere za svedoke koji su osetljivi izvor informacija", 3. maj 2002, paragrafi 2-5.

[3] To odražava dosledan stav Pretresnog veća o ovom pitanju; vidi, npr., Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, "Odluka po zahtevu optužbe za dalju izmenu spiska svedoka i zaštitne mere za svedoke koji su osetljivi izvor informacija", 1. maj 2003; Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, "Odluka po zahtevu optužbe za određivanje zaštitnih mera za žrtve i svedoke", 19. mart 2002; Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, "Odluka po zahtevu optužbe za izmenu liste svedoka i za odobravanje zaštitnih mera za svedoke koji su osetljivi izvor informacija", 13. mart 2003.