PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 17. decembar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE DA SE NA SPISAK SVEDOKA DODA SVEDOK C-1249 I ZA ZAŠTITNE MERE VEZANE ZA SUĐENJE

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
prof. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom "Zahtevu da se na spisak doda svedok C-1249 i za zaštitne mere za svedoka C-1249 koje se odnose na suđenje", podnetom 1. decembra 2003. (u daljem tekstu: Zahtev), kojim optužba traži da na spisak svedoka optužbe doda predmetnog svedoka, uz ograničenja postavljena u vezi sa njegovim svedočenjem, i zaštitne mere koje su vezane za suđenje,

UZIMAJUĆI U OBZIR odluku Pretresnog veća, donetu nakon podnošenja pretpretresnog materijala optužbe koji se odnosi na deo postupka vezan za Hrvatsku i Bosnu, da će uvrštavanje dodatnog materijala od strane optužbe dozvoliti jedino ukoliko se za to izdnesu valjani razlozi,[1]

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Pretresno veće ranije odbacilo zahtev da se ovaj svedok doda na spisak svedoka, iznoseći da je zahtev hipotetičan i stoga neprikladan,[2]

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 89 (D) predviđa da Veće može izuzeti dokaz ako potreba da se osigura pravično suđenje uveliko nadmašuje njegovu dokaznu vrednost,

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno veće ne smatra da je optužba pokazala valjane razloge da bi se ovaj svedok dodao na spisak svedoka, jer nema dovoljno opravdanja da se zahtev podnosi tako kasno tokom suđenja,

UZIMAJUĆI U OBZIR da, čak kad bi Pretresno veće i prihvatilo da se ti dokazi uvrste u spis tako kasno u toku izvođenja dokaza optužbe, uslovi koji se postavljaju u vezi sa svedočenjem koje, kako se tvrdi, svedok može da iznese isuviše su restriktivni da bi bili prihvatljivi,

UZIMAJUĆI U OBZIR da nije potrebno da Pretresno veće razmatra zaštitne mere koje se traže za svedoka,

NA OSNOVU pravila 54 i 89 Pravilnika o postupku i dokazima

OVIM ODBIJA ZAHTEV

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući
Dana 17. decembra 2003.  
U Hagu,  
Holandija  
  [pečat Međunarodnog suda]


[1] "Odluka po zahtevu Tužilaštva za saglasnost Pretresnog veća za izmenu rasporeda podnošenja podnesaka", 18. april 2002, str. 3.

[2] "Odluka po četvrtom zbirnom zahtevu za dozvolu da se izmeni spisak svedoka i zahtev za zaštitne mere", 21. novembar 2003.