PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 17. decembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA O PODNOŠENJU IZJAVA VEŠTAKA NA OSNOVU PRAVILA 94bis OD STRANE OPTUŽBE

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
prof. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po "Podnošenju izjava veštaka na osnovu pravila 94bis od strane optužbe", zavedenom 3. decembra 2003. (u daljem tekstu: podnesak), u kojem optužba traži da se izveštaj veštaka g. Ton Zwaana pod naslovom "O etiologiji i genezi genocida i drugih masovnih zločina uperenih protiv određenih grupa" prihvati na osnovu pravila 94 bis,

IMAJUĆI U VIDU da je Pretresno veće odložilo donošenje odluke o tome da li da tog svedoka doda na spisak svedoka optužbe dok se ne podnese njegov izveštaj na osnovu pravila 94 bis,[1]

UZIMAJUĆI U OBZIR odluku Pretresnog veća, donetu pošto je optužba podnela pretpretresni materijal za deo postupka koji se odnosi na Hrvatsku i Bosnu, da će dodatni materijal optužbe prihvatiti samo ako optužba iznese valjane razloge,[2]

UZIMAJUĆI U OBZIR da, u odnosu na ovog svedoka, Pretresno veće prihvata objašnjenje iz podneska jer zadovoljava uslov Pretresnog veća da treba da se iznesu valjani razlozi, utoliko što se u njemu navodi da je svedok tek nedavno identifikovan i da je dostavio svoj izveštaj, te da je njegovo veštačenje relevantno i važno,

NA OSNOVU pravila 54 i 94 bis Pravilnika o postupku i dokazima,

OVIM NALAŽE sledeće:

(1) da se svedok Ton Zwaan doda na spisak svedoka optužbe.

(2) prihvata se predmetni izveštaj veštaka i adendum na osnovu pravila 94 bis.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
Dana 17. decembra 2003.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]


[1] "Odluka po četvrtom zbirnom zahtevu optužbe za dozvolu da se izmeni spisak svedoka i zahtev za zaštitne mere", 21. novembar 2003.

[2] "Odluka po zahtevu Tužilaštva za saglasnost Pretresnog veća za izmenu rasporeda podnošenja podnesaka", 18. april 2002, str. 3.