PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 17. decembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA O DODATNIM INFORMACIJAMA TUŽILAŠTVA U VEZI SA SVEDOCIMA B-235, B-1254 I B-1799

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
prof. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po podnesku naslovljenom "Dodatne konkretne informacije o svedoku B-235, svedoku -1254 i svedoku B-1799" (u daljem tekstu: podnesak), koji je optužba poverljivo i delimično ex parte dostavila 28. novembra 2003. i u kojem odgovara na odluku Pretresnog veća kojom se traže dodatne informacije povodom zahteva da se ti svedoci dodaju na spisak svedoka optužbe,[1] i "Molbi optužbe za prihvatanje dokaza na osnovu pravila 92 bis (A)", podnetoj 8. decembra 2003. (u daljem tekstu: molba na osnovu pravila 92 bis), kojom se traži da se u dokaze uvrste izjave svedoka B-1254 i B-1799, bez unakrsnog ispitivanja.

UZIMAJUĆI U OBZIR odluku Pretresnog veća, donetu pošto je optužba podnela pretpretresni materijal za deo postupka koji se odnosi na Hrvatsku i Bosnu, da će dodatni materijal optužbe prihvatiti samo ako optužba iznese valjane razloge,[2]

UZIMAJUĆI U OBZIR da je eventualno svedočenje svedoka B-1254 i B-1799 kumulativno u odnosu na svedočenje jednog drugog svedoka u ovom predmetu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da bi optužba mogla, ako to bude primereno i potrebno, zatražiti da pozove te svedoke u postupku pobijanja dokaza odbrane,

UZIMAJUĆI U OBZIR da, u odnosu na svedoka B-235, Pretresno veće prihvata objašnjenje iz podneska jer zadovoljava uslov Pretresnog veća da treba da se iznesu valjani razlozi, utoliko što svedok tek od nedavno stoji na raspolaganju da svedoči i da će njegovo svedočenje biti važno,

NA OSNOVU pravila 54 i Pravilnika o postupku i dokazima,

OVIM NALAŽE sledeće:

(1) da se svedok B-235 doda na spisak svedoka optužbe,

(2) da se svedoci B-1254 i B-1799 ne dodaju na spisak svedoka optužbe,

(3) odbija se molba na osnovu pravila 92 bis koja se odnosi na svedoke B-1254 i B-1799.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
Dana 17. decembra 2003.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]

[1] "Odluka po četvrtom zbirnom zahtevu optužbe za dozvolu da se izmeni spisak svedoka i zahtev za zaštitne mere", 21. novembar 2003.

[2] "Odluka po zahtevu Tužilaštva za saglasnost Pretresnog veća za izmenu rasporeda podnošenja podnesaka", 18. april 2002, str. 3.