PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 17. decembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO PREDLOGU TUŽILAŠTVA ZA UVRŠTAVANJE U SPIS TRANSKRIPATA ISKAZA SVEDOKA B-1068, B-1021, 1266, 1354 I B-1695 I DELOVA JEDNE IZJAVE NA OSNOVU PRAVILA 92 BIS (D) I 89 (F)

Tužilaštvo: Amici curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome prof. Timothy McCormack

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom "Predlogu optužbe za uvrštavanje u spis transkripata na osnovu pravila 92 bis (D) i određenih pasusa izjave svedoka B-1021 na osnovu pravila 89 (F)" (u daljem tekstu: Predlog), koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 12. novembra 2003. i u kojem traži da Pretresno veće, na osnovu pravila 92 bis (D) i 89 (F) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), u spis uvrsti (1) transkripte i relevantne dokazne predmete svedoka B-1068, B-1266, B-1354 i B-1695 (u daljem tekstu: četiri svedoka), s tim da se ne traži njihovo pristupanje radi unakrsnog ispitivanja i (2) transkript i relevantne dokazne predmete, kao i određene delove izjave i jedan relevantan dokazni predmet svedoka B-1021 (u daljem tekstu, zajedno: svedoci),

UZIMAJUĆI U OBZIR da optužba u vezi sa četiri svedoka u Predlogu tvrdi (1) da transkripte i relevantne dokazne predmete treba uvrstiti u spis zato što podaci koje sadrže predstavljaju dokaze o bazi zločina koji se ne odnose na dela i ponašanje optuženog i nisu ključni za tezu optužbe i (2) da u ovom postupku ne treba tražiti da četiri svedoka pristupe radi unakrsnog ispitivanja, jer su unakrsnim ispitivanjem tih svedoka u ranijim postupcima pred Međunarodnim sudom prikladno obrađena pitanja relevantna za odbranu optuženog u ovom postupku,

IMAJUĆI U VIDU "Repliku amici curiae na poverljivi predlog optužbe za uvrštavanje u spis transkripata na osnovu pravila 92 bis (D) i određenih pasusa izjave svedoka B-1021 na osnovu pravila 89 (F) od 12. novembra 2003." (u daljem tekstu: Prigovor), koju su amici curiae podneli 25. novembra 2003. i u kojoj su se usprotivili Predlogu,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su amici curiae, kako je izloženo u Prigovoru, stali na stanovište da svedoke treba pozvati da svedoče viva voce i podvrgnuti ih unakrsnom ispitivanju od strane optuženog, i to na osnovu sledećih argumenata:

(1) svedok B-1068 - iako raniji iskaz ne govori o delima i ponašanju optuženog, on nije kumulativnog karaktera, jer se odnosi na novu lokaciju na kojoj su navodno izvršeni zločini, a premlaćivanja koja su izvršili "šešeljevci" tiču se relevantnog pitanja umešanosti "srpskih paravojnih snaga" u događaje u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH);

(2) svedok B-1266 - iako raniji iskaz ne govori o delima i ponašanju optuženog, on nije kumulativnog karaktera, jer se odnosi na novu lokaciju na kojoj su navodno izvršeni zločini;

(3) svedok B-1354 - iako raniji iskaz ne govori o delima i ponašanju optuženog, on nije kumulativnog karaktera, jer se odnosi na novu lokaciju na kojoj su navodno izvršeni zločini, a dokazi se tiču relevantnog pitanja umešanosti Jugoslovenske narodne armije (u daljem tekstu: JNA) i "vojnika sa crvenim beretkama" u događaje u BiH;

(4) svedok B-1695 - iako raniji iskaz ne govori o delima i ponašanju optuženog, on nije kumulativnog karaktera, jer se odnosi na novu lokaciju na kojoj su navodno izvršeni zločini, a dokazi se tiču relevantnog pitanja umešanosti "rezervista JNA" i "srpskih paravojnih jedinica" u događaje u BiH; i

(5) svedok B-1021 - iako raniji iskaz ne govori o delima i ponašanju optuženog, on nije kumulativnog karaktera, jer se odnosi na novu lokaciju na kojoj su navodno izvršeni zločini, a dokazi se tiču relevantnih pitanja, konkretno "oružja iz Srbije namenjenog Kninu i prisustva crvenih beretki" i "umešanosti Srbije i paravojnih jedinica" u događaje u BiH,

USMENO ODOBRIVŠI 27. novembra 2003. Predlog optužbe u vezi sa svedokom B-1021 (u daljem tekstu: Odluka od 27. novembra 2003), konkretno da se u spis uvrsti (1) na osnovu pravila 92 bis (D), transkript iskaza koji je svedok B-1021 dao u predmetu Tužilac protiv Radoslava Brđanina, predmet br. IT-99-36-T, i relevantni dokazni predmeti i (2) na osnovu pravila 89 (F), izjava (paragrafi 11, 18-20, 23-24, 27, 55-63) koju je taj svedok dao optužbi i jedan dokazni predmet, pod uslovom da svedok pristupi radi unakrsnog ispitivanja,

IMAJUĆI U VIDU da je (1) optužba u svom Predlogu prihvatila da svedok B-1021 treba da pristupi radi unakrsnog ispitivanja i da je (2) dotični svedok 3. i 4. decembra 2003. svedočio pred Pretresnim većem i bio unakrsno ispitan od strane optuženog,

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 92 bis (D) i (E) Pravilnika predviđa da Pretresno veće

(1) može uvrstiti u spis transkript iskaza koji je svedok dao u postupku pred Međunarodnim sudom kojim se dokazuje nešto drugo, a ne dela i ponašanje optuženog i da će (2) odlučiti da li će, u celosti ili delimično, prihvatiti transkript i da li će tražiti prisustvo svedoka radi unakrsnog ispitivanja,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se podaci sadržani u transkriptima i relevantnim dokaznim predmetima četiri svedoka ne odnose na dela i ponašanje optuženog i da stoga ispunjavaju uslov za prihvatanje propisan pravilom 92 bis (D) Pravilnika,

UZIMAJUĆI U OBZIR , shodno pravilu 92 bis (E) Pravilnika, sledeće:

(1) da su u predmetu Tužilac protiv Radoslava Brđanina, predmet br. IT-99-36-T, četiri svedoka unakrsno ispitana od strane branioca;

(2) da se podaci sadržani u transkriptima i relevantnim dokaznim predmetima četiri svedoka odnose na pitanja koja mogu biti od ključnog značaja za odbranu optuženog;

(3) da su, međutim, u ranijim unakrsnim ispitivanjima četiri svedoka ta pitanja obrađena na prikladan način [uz protivno mišljenje sudije Robinsona],

(4) izuzev u vezi sa pominjanjem JNA u ranijim iskazima i relevantnim dokaznim predmetima,

IMAJUĆI U VIDU članove 20 i 21 Statuta Međunarodnog suda,

UZIMAJUĆI U OBZIR načelno protivljenje optuženog uvrštavanju dokaza u spis na osnovu pravila 92 bis i 89 (F) Pravilnika,

NA OSNOVU pravila 54, 92 bis (D) i (E) i 89 (F) Pravilnika,

OVIM POTVRĐUJE svoju Odluku od 27. novembra 2003. i NALAŽE sledeće:

  1. Transkript i relevantni dokazni predmeti svedoka B-1068 uvrstiće se u spis, s tim da se neće tražiti prisustvo svedoka radi unakrsnog ispitivanja [uz protivno mišljenje sudije Robinsona].

  2. Transkript i relevantni dokazni predmeti svedoka B-1266 uvrstiće se u spis, s tim da se neće tražiti prisustvo svedoka radi unakrsnog ispitivanja [uz protivno mišljenje sudije Robinsona].

  3. Transkript i relevantni dokazni predmeti svedoka B-1354 uvrstiće se u spis, s tim da se neće tražiti prisustvo svedoka radi unakrsnog ispitivanja, pod uslovom da se oni delovi transkripta i relevantnih dokaznih predmeta u kojima se pominje JNA rediguju [uz protivno mišljenje sudije Robinsona]; u suprotnom, svedok mora pristupiti radi unakrsnog ispitivanja.

  4. Transkript i relevantni dokazni predmeti svedoka B-1695 uvrstiće se u spis, s tim da se neće tražiti prisustvo svedoka radi unakrsnog ispitivanja, pod uslovom da se oni delovi transkripta i relevantnih dokaznih predmeta u kojima se pominje JNA rediguju [uz protivno mišljenje sudije Robinsona]; u suprotnom, svedok mora pristupiti radi unakrsnog ispitivanja.

  5. Transkript i relevantni dokazni predmeti svedoka B-1021, te njegova izjava (paragrafi 11, 18-20, 23-24, 27, 55-63) i jedan relevantni dokazni predmet, uvrstiće se u spis, pod uslovom da svedok pristupi radi unakrsnog ispitivanja.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavna engleska verzija.

/potpis na originalu/
sudija O-Gon Kwon

Dana 17. decembra 2003.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]