PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 18. decembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE NA OSNOVU PRAVILA 89 (F) DA SE U SPIS UVRSTI IZJAVA SVEDOKA HRVOJA ŠARINIĆA

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
prof. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

POSTUPAJUĆI po Zahtevu tužilaštva na osnovu pravila 89 (F) da se u spis uvrste izjave svedoka Hrvoja Šarinića, kojim se traži da se u spis uvrste dve izjave svedoka od 6. i 9. decembra 2003. na osnovu pravila 89 (F) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik),

IMAJUĆI U VIDU pravilo 89 (F) koje predviđa sledeće: "Veće svedočenje svedoka može da primi usmeno ili, kad to dozvoljavaju interesi pravde, u pismenom obliku",

IMAJUĆI U VIDU odluku Žalbenog veća u kojoj se tvrdi da pravilo 89 (F) dozvoljava da se u spis uvrsti pisana izjava svedoka kada svedok:

(a) pristupi sudu;

(b) stoji na raspolaganju radi unakrsnog ispitivanja i ispitivanja od strane sudija; i

(c) potvrdi da je data izjava tačan odraz onoga što je rekao i onoga što bi rekao prilikom ispitivanja,[1]

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno veće donosi odluku o tome da li 'interesi pravde' idu u prilog prihvatanju pismene izjave u smislu pravila 89(F) kao glavnog iskaza svedoka za svakog svedoka pojedinačno, uzimajući u obzir ne samo konkretne okolnosti nego i sadržaj njihovih iskaza,[2]

IMAJUĆI U VIDU da se u delovima te dve izjave govori o delovanju i ponašanju optuženog, ali da je u interesu pravde da se oni delovi izjava u kojima se o tome ne govori uvrste u spis na osnovu pravila 89 (F), pod uslovom da se ispune kriterijumi Žalbenog veća,

NA OSNOVU pravila 89 (F) Pravilnika,

OVIM NALAŽE sledeće:

(1) u spis će se na osnovu pravila 89 (F) uvrstiti oni delovi pisanih izjava svedoka Hrvoja Šarinića od 6. i 9. decembra 2003. koji se ne odnose na sastanke na kojima je optuženi navodno bio prisutan, pod uslovom da ₣svedokğ:

(a) pristupi sudu radi unakrsnog ispitivanja i ispitivanja od strane sudija; i

(b) potvrdi da su te izjave tačan odraz onoga što bi rekao prilikom ispitivanja.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
Dana 18. decembra 2003.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]

[1] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, "Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s prihvatanjem glavnih iskaza u pismenom obliku", predmet br. IT-02-54-AR73.4, 30. septembar 2003, str. 11.

[2] Ibid., tačka 21.